Ympäristö

YMPÄRISTÖVASTUU

Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme ympäristöpolitiikka määrittelee yhtenäiset toimintatavat ympäristönsuojelutyölle.

Mittaamme jatkuvasti ympäristövaikutuksiamme ja teemme toimenpiteitä pienentääksemme niitä. Energiatehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasujen vähentäminen, jäteveden määrä ja laatu, veden kulutus, kemikaalien käyttö ja jätehuolto ovat ympäristötyön painopistealueita.

ENERGIATEHOKKUUS

HKScan aloitti vuonna 2015 energiatehokkuusprojektin, jonka tavoitteena on pienentää energian kulutusta 10 prosenttia vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 liikevaihtoon suhteutettuna. Esimerkkejä konkreettisista energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ovat lämpöpumppujen asentaminen, jäähdytysjärjestelmien käytön optimointi, LED-valojen käyttö sekä veden lämmitys hukkalämmön avulla. Tutustu energiatehokkuussitoumukseemme.

Vuoden 2015 aikana energiankulutuksen mittaamista on parannettu ja toiminta- ja investointisuunnitelmat on tehty konsernin jokaiselle tuotantolaitokselle. Ruotsissa Halmstadin kaksi tuotantolaitosta ovat ottaneet käyttöön energiatehokkuusjärjestelmän ISO 50 0001 mukaisesti. Tanskassa Vinderupin ja Skovsgaardin tuotantolaitoksissa tehtiin energiakatselmukset. Vuoden 2015 aikana energian käyttö pienentyi 2,1 prosenttia liikevaihtoon suhteutettuna, ja vuosien 2011–2015 välillä kaikkiaan 12 prosenttia. Kehitystyö jatkuu vuoden 2016 puolella toiminta- ja investointisuunnitelmien mukaisesti. Energiakatselmukset tehdään useilla tuotantolaitoksilla, jotta energiansäästökohteita löydettäisiin lisää. Kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen konsernimaiden kesken on tärkeä osa yhteistyötä.

KASVIHUONEPÄÄSTÖT

Konsernissa aloitettiin vuonna 2014 kasvihuonekaasupäästöjen mittaus GHG-protokollan (Greenhouse Gas) määrittämien suorien (Scope 1) ja epäsuorien (Scope 2) päästöjen mukaisesti. Vuonna 2015 tehtiin toinen laskenta, jonka mukaan useat osa-alueet ovat kehittyneet myönteisesti ensimmäiseen laskentaan verrattuna (tarkempi kuvaus alla). Lisätietoa verkkosivuiltamme (päivitetään maaliskuun lopussa).

Kasvihuonepäästöt pienivät kaiken kaikkiaan 35 prosenttia tai 83 000 tonnia vuonna 2015. Konsernin kasvihuonepäästöt vuonna 2015 olivat 156 000 tonnia (CO2e, Scope 1 ja 2). Päästöjen väheneminen johtui pääosin vesivoimalla tuotettuun sähköön siirtymisestä Ruotsissa ja Puolassa sekä Pohjoismaiden ja Viron energiantuotannon jäännösjakauman alentuneesta päästökertoimesta.

  • Kiinteistöjen sähkönkulutus: Kasvihuonepäästöt pienenivät 42 000 tonnia, kun Ruotsin ja Puolan tuotantolaitoksissa siirryttiin käyttämään vesivoimalla tuotettua sähköä. Pohjoismaisen energiantuotannon jäännösjakauman päästökerrointa alennettiin ja sen seurauksena päästöt pienenivät 28 000 tonnia. Konsernin sähkönkulutus laski neljä prosenttia.
  • Kiinteistöjen lämmitys: Lämmityksestä aiheutuneet kasvihuonepäästöt pienenivät 7 000 tonnia. Yli puolet päästöjen pienentymisestä oli seurausta tarkentuneiden päästökertoimien käyttöönotosta Suomen kaukolämmön tuotannolle. Rakveressä, Virossa paistoöljyä ja eläinrasvaa poltettiin lämmityksessä, mikä pienensi maakaasun käyttöä yhteensä 25 prosenttia. Lisäksi Virossa kaksi konsernin tuotantotilaa siirtyi käyttämään puupellettejä fossiilisten polttoaineiden asemasta. Ruotsissa Skaran tuotantolaitos siirtyi käyttämään biokaasua, mikä vähensi öljyn käyttöä huomattavasti. Kaukolämmön kaasuntoimittaja siirtyi Linköpingissä Ruotsissa käyttämään puupellettejä öljyn sijaan, jolloin epäsuorat päästöt (Scope 2) pienenivät.

Suurin suhteellinen päästövähennys saatiin aikaan estämällä kylmäainevuotoja. Päästöt pienenivät 64 prosenttia tai 584 tonnia. Kuljetuksista, matkustamisesta ja jäähdyttämisestä aiheutuneet päästöt pysyivät vuoden 2014 tasolla.

JÄTEVESI

Vuoden 2015 aikana HKScan toteutti muutaman suuren investoinnin jäteveden puhdistuslaitoksiin. Suomessa Outokummun teurastamon typen, biologisen hapenkulutuksen (BOD) ja kiintoaineksen kokonaismäärät (TSS) ylittivät ympäristöluvan raja-arvot. Vuoden loppupuolella tuotantolaitokselle valmistui flotaatiolaitos, jonka ansiosta päästöt pienenevät.

Mikkelin tuotantolaitoksella jätevedestä mitattu rasvamäärä ylitti ympäristöluvan raja-arvon. Kesällä 2015 tuotantolaitokselle asennettiin rasvaerotin, ja testien mukaan rasva-arvot ovat nyt ympäristöluvan mukaiset. Työskentelemme jätevesipäästöjen pienentämiseksi, jotta päästöt olisivat selkeästi raja-arvoja alhaisemmat ja vastaisivat paikallisille jätevesilaitoksille asetettuja vaatimuksia.

VEDENKULUTUS

Viimeisten viiden vuoden aikana HKScan on pienentänyt vedenkulutusta 15 prosenttia. Tämä on tulosta jatkuvasta prosessien parantamisesta ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämisestä, esimerkkinä veden kierrätysjärjestelmien käyttöönotto. Arvioimme, että tulevina vuosina vedenkulutusta voidaan pienentää edelleen.

KEMIKAALIT

Kemikaalien määrän vähentäminen ja korvaaminen ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla on jatkuvaa työtä. HKScan on ottanut käyttöön kemikaalien käyttömäärien ympäristö- ja terveysvaikutuksia seuraavan järjestelmän.

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

Materiaalitehokkuus, kuten eläinraaka-aineen kaikkien osien tehokas hyödyntäminen ja ruokajätteen minimointi, on yksi ympäristötyön painopistealueista. Useat tuotantolaitokset ovat pystyneet lisäämään kierrätystä ja tehostamaan jätteiden lajittelua.

Konsernin tavoitteena on siirtyä kohti kiertotaloutta. Tuotantolaitoksillamme noudatetaan jätehierarkiaa. Ensisijaisesti jätteen määrä pyritään minimoimaan. Tuotannossa syntyvä jäte kierrätetään ja jäljelle jäävät jakeet käytetään energian tuotantoon. Jätteet, joita ei voida hyödyntää, toimitetaan kaatopaikkajätteeksi. Konsernitasolla kaatopaikkajätteen määrä on pienentynyt. Määrä vähenee entisestään vuoden 2016 aikana, kun esimerkiksi Suomessa biojätteen kuljetus kaatopaikalle on kielletty.

Tanskassa märän ja likaisen muovin kierrätys käynnistyi vuonna 2015. Ruotsissa otettiin käyttöön kierrätetty PET-pakkausmateriaali, jonka kasvihuonepäästöt ovat puolta pienemmät vastaaviin muihin materiaaleihin nähden. Biojätteen määrää on vähennetty tuotannossa tehtyjen parannusten avulla. Myös Ruotsissa käynnistetyn "Sosiaalisen Supermarketin" avulla voidaan pinenetää ruokahävikin määrää. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Vuonna 2014 perustettu konsernin Biotech-liiketoimintalinja on jatkanut työtä eläinperäisen materiaalin kierrättämiseksi ja biojätteen määrän vähentämiseksi. Näitä materiaaleja voidaan hyötykäyttää esimerkiksi biokaasun tuotannossa. Samanaikaisesti etsitään vaihtoehtoja sivutuotteiden hyödyntämiseksi esimerkiksi uusissa tuotteissa tai materiaaleissa.