TAVOITTEET JA PARANNUKSET

TAVOITTEETPARANNUKSET
Taloudellinen vastuu
 • HKScanin ja sen sidosryhmien taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
 • Investoinnit, tuotannon hallinta ja työllisyyden varmistaminen
 • Merkittävä suora ja epäsuora verojalanjälki
 • Tuotantoeläinten, materiaalien ja palvelujen hankinnan kehittyminen
 • Kannattavuuden, kassavirran ja alkutuotannon tuottavuuden parantaminen
 • Investointi uuteen broilerituotantolaitokseen Suomessa
 • Vahva tase ja pienempi nettovelkaantumisaste
 • Velkarakenteen uudelleenjärjestelyt
 • Rajat ylittävä tuottajayhteistyö tuotannon parhaiden käytäntöjen ja taloudellisen tehokkuuden järjestelmälliseksi parantamiseksi
 • Tuottajapalvelut alkutuotannon kilpailukyvyn ylläpitämiseksi
Sosiaalinen vastuu
Vastuulliset tuotteet
 • Laatu- ja tuoteturvallisuuden jatkuva parantaminen (ISO/FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 9001)
 • Mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten riskien hallinta, sisältäen salmonellavapauden
 • Turvallisten, maukkaiden ja ravitsemuksellisesti tasapainoisten tuotteiden valmistus
 • Tiettyjen brändien liharaaka-aineeseen liittyvät kotimaisuuslupaukset
 • Jäljitettävyys pellolta pöytään: HKScanin omat tilat ja sopimustuottajat, tuontilihan hankinta vain auditoiduilta teurastamoilta
 • Selkeä ja läpinäkyvä tuotetieto
 • Kaikki tuotantolaitokset sertifioitu kolmannen osapuolen toimesta kansainvälisten elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti
 • Yhtenäisen konserninlaajuisen tuoteturvallisuusohjeistuksen käyttöönotto
 • Suolan, fosfaatin ja nitriitin käytön jatkuva vähentäminen (Ruotsi, Suomi)
 • Jodioidun suolan käyttö vuoden 2016 alussa (Suomi)
 • Laaja sydänterveyttä tukeva tuotevalikoima: Sydänmerkki-tuotteet Suomessa ja Nyckelhål-tuotteet Ruotsissa.
 • Erikoiskonseptit: Rypsiporsas® (Suomi)/ Rapsgris® (Ruotsi)/ Omega3-pork (vienti). Maissikana (Majs Plus kylling, Tanska), konsernin yhteiset luomutuotteet
 • Kotimainen liharaaka-aine sopimustiloilta: HK® ja Kariniemen® Suomessa, Scan® Ruotsissa
 • HK®, Kariniemen® ja Scan®: aina kotimaista lihaa
 • Liharaaka-aine HKScanin kotimarkkinoiden omilta tiloilta tai sopimustiloilta: Flodins®
Henkilöstö
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja prosessien yhtenäistäminen
 • Henkilöstön tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Yhteiset konserninlaajuiset HR-ohjeistukset käyttöö.
 • Kehitystyö konserninlaajuisen henkilöstön sitoutumista koskeneen tutkimuksen (Employee Engagement Survey, EES) tulosten mukaisesti
 • Yhtenäiset työvaatteet koko henkilöstölle
 • Konserninlaajuinen roolikartta (job architecture) toimihenkilöille
 • HKScan Leadership Academyn käynnistyminen
Vastuullinen toimitusketju
 • Alkutuotannon perustuminen pitkäkestoisiin tuottajasopimuksiin tai tuotantoon HKScanin omistamilla tiloilla
 • Laajennettu toimittaja- ja alihankkija-auditointi tuotteita ja palveluja valittaessa
 • Kaikki liharaaka-ainetta toimittavat teurastamot auditoitu. Lihan hankinta vain auditoiduilta teurastamoilta.
 • Eettisten riskien hallinta
 • Yhteistyöryhmät ja neuvontapalvelut sopimustuottajille
 • Konserninlaajuisen toimittaja- ja alihankkija-arvioinnin ja hyväksymisprosessin kehittäminen
 • Kaikkien alihankkijoiden ja liharaaka-aineen toimittajien arviointi ja auditointi
 • Lihanhankinta ainoastaan auditoiduilta teurastamoilta
 • Konserninlaajuisen eettisen toimittajaohjeistuksen (HKScan Group's Supplier Guidelines) käyttöönotto
 • Toimittajien sosiaalisen yritysvastuun arviointi käynnistetty
 • Sitoumus vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön sekä selvitys palmuöljyn käytöstä aloitettu. Jäsenyyydet Roundtable of Responsible Soy- sekä Rountable of Responsible Palm Oil -järjestöissä
Eläinten hyvinvointi
 • Eläinten hyvinvoinnin yhteiset mittarit ja parhaiden käytäntöjen jakaminen koko konsernissa
 • Antibioottien ja muiden lääkeaineiden käytön säilyttäminen nykyisellä erittäin alhaisella tasolla sekä lääkitsemisen jatkuva seuranta ja valvonta.
 • Eläintautien ehkäiseminen ja niihin liittyvien riskien hallinta
 • Eläinten hyvinvointi- ja hankintapolitiikan käyttöönotto
 • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin seurantamenetelmän käyttöönotto läpi koko tuotantoketjun kattaen tuotannon, kuljetuksen ja teurastuksen. Yhteiset KPI-mittarit kuljetukselle ja teurastukselle.
 • Säädösten mukaisen toiminnan varmistaminen omissa teurastamoissa eläinten hyvinvointia tarkastelevien ulkoisten ja sisäisten auditointien avulla.
 • Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdyt teurastamoinvestoinnit
 • Antibioottien käytön seuranta alkutuotannossa HKScanin kaikissa toimintamaissa
 • Tiivis kotimarkkinoiden välinen yhteistyö eläintautiriskien arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi
 • Afrikkalaisen sikaruton aiheuttamien riskien hallinta Virossa
 • Afrikkalaisen sikaruton leviämisen ennaltaehkäiseminen Suomessa ja Ruotsissa
Ympäristö
 • Energiatehokkuuden parantaminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen
 • Hävikin vähentäminen tuotannossa ja ruokajätteen vähentäminen edistyksellisten pakkausratkaisujen avulla.
 • Raaka-aineen tehokas hyödyntäminen käyttämällä eläimen kaikki ruhon osat
 • Jätteen ja jäteveden määrän pienentäminen ja hallinta
 • Kemikaalien käytön vähentäminen ja hallinta
 • Energiatehokkuusprojektin käynnistäminen: tavoitteena pienentää energiankulutusta 10 prosenttia vuoden 2017 loppuun mennessä liikevaihtoon suhteutettuna. Toteutetaan energiakatselmusten ja investointien avulla sekä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta konsernitasolla GHG-protokollan mukaisesti huomioiden suorat ja epäsuorat vaikutukset (Scope 1 ja Scope 2)
 • Tuotantohävikin vähentäminen tuotantoa kehittämällä, ruokahävikin vähentäminen pakkausratkaisuilla sekä elintarvikelahjoituksilla (sosiaalinen supermarket -toiminta Ruotsissa)
 • Biotech-liiketoimintalinja jatkuva kehittäminen: sivujakeiden ja biomassan yhä tehokkaampi hyödyntäminen
 • Jäteveden käsittelyn kehittäminen investoimalla Mikkelin ja Outokummun tuotantolaitosten puhdistuslaitoksiin
 • Jätteiden kierrätysasteen parantaminen
 • Biokaasun käyttöönotto Skarassa, Ruotsissa. Lisäselvitykset uusiin biokaasun hyödyntämismahdollisuuksiin liittyen.
 • Kemikaalien hallintajärjestelmän käyttöönotto