Sosiaalinen vastuu

HKScanin sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat vastuulliset tuotteet, henkilöstön hyvinvointi sekä vastuullinen tuotantoketju.

Tuoteturvallisuus ja vastuulliset tuotteet ovat toimintamme perusta. HKScanilla on aktiivinen rooli arvoketjun ohjaamisessa entistä vastuulliseempaan suuntaan. Tuotteemme valmistetaan korkeiden elintarvikestandardien mukaisesti ja vastuullisesti. Tuoteturvallisuuden lisäksi tuotteiden maku ja laatu ovat kuluttajien odotusten mukaisia.

Edistämme henkilöstön hyvinvointia kiinnittämällä huomiota työterveyteen, työilmapiiriin, tasa-arvoon sekä monimuotoisuuden huomioivaan kulttuuriin. Uskomme, että johtamistaitojen jatkuvalla kehittämisellä tuetaan työntekijöiden sitoutumista ja hyvää suoriutumisen kulttuuria.

Hyvin johdettu tilaus-toimitusketju yhdistää HKScanin arvoketjun vaiheet sekä varmistaa virtaviivaisen ja sujuvan yhteistyön raaka-aineiden ja palveluiden hankinnasta lähtien. Vastuullisuus huomioidaan tilaus-toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

HKScanissa eläinten hankinta perustuu sopimustuotantoon tai omassa omistuksessa olevaan eläintuotantoon. Sopimustuotannon myötä konserni tekee tiivistä yhteistyötä tuottajiensa kanssa. Muita suhteita yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin ylläpidetään osallistumalla vastuullisuusaloitteisiin sekä päätöksentekoon eri tasoilla: alkaen tuotantolaitosten ympärillä olevista paikallisyhteisöistä konsernitasolle asti. 

HKScan näkee sosiaalisen vastuun laajana kokonaisuutena. Esimerkiksi Ruotsissa ylijäänyttä ruokaa annetaan hyväntekeväisyyteen Tukholman Katulähetykselle ("Statsmissionen"). Lähellä viimeistä myyntipäivää olevat tuotteet myydään huokeilla hinnoilla ”sosiaalisessa supermarketissa”. Toiminnalla on myös ympäristöön ulottuva vaikutus – ruokajätteen pienentäminen. Lue lehdistötiedote verkkosivuiltamme.

HKScanin sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat vastuulliset tuotteet, henkilöstön hyvinvointi sekä vastuullinen tuotantoketju.

Vastuulliset tuotteet

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia terveyteen, tuoteturvallisuuteen ja vastuulliseen tuotantoon liittyvistä asioista. HKScan tekee työtä määrätietoisesti vastatakseen entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin muuttuvassa ympäristössä.

MAAILMANLUOKAN TUOTETURVALLISUUTTA JA LAATUA

Yksi vastuullisuuden painopistealueista on tinkimätön tuoteturvallisuus ja tiukkojen elintarviketurvallisuuteen liittyvien standardien ylläpito.

Kaikki tuotantolaitoksemme on sertifioitu kansainvälisten tuoteturvallisuusstandardien mukaisesti. Tuotantolaitoksillamme Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on riippumattoman kolmannen osapuolen Global Food Safety Initiative (GFSI) -tuoteturvallisuusstandardien mukainen sertifiointi. Baltian tuotantolaitoksilla on kansainvälinen tuoteturvallisuusstandardi (ISO 22000). Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa GFSI-tunnustettuja sertifikaatteja ovat FSSC22000, BRC tai IFS. Katso taulukko verkkosivuiltamme.

Tuoteturvallisuusjärjestelmät perustuvat tuotteiden ja niiden valmistusprosessien riskinarviointeihin ja niiden perusteella tehtyihin hallintaohjelmiin. Henkilöstö on koulutettu hygienian ja tuotantoprosessien hallintaan sekä tuotantoprosesseissa syntyvien poikkeamien järjestelmälliseen hoitamiseen, jotta tuoteturvallisuus ei vaarannu.

Tuotetietojen luotettavuus ja jäljitettävyys

Tärkeä osa HKScanin vastuullisuutta on kuluttajille ja muille sidosryhmille tarjottavan tuotetiedon luotettavuus. Varmistamme tuotteidemme täyden jäljitettävyyden ja osoitamme, että tunnemme kaikki arvoketjun vaiheet aina pellolta pöytään saakka.

Ravitsemus

Kuluttajien terveystietoisuus on lisääntynyt merkittävästi ja ravitsemusnäkökohdat ohjaavat kiinteästi myös HKScanin tuotekehitystä. Olemme saaneet tunnustusta toimenpiteistämme suolan vähentämiseksi, rasvakoostumuksen parantamiseksi sekä kriittisestä suhtautumisesta lisäaineiden käyttöön tuotteissamme.

Vuonna 2015 teimme tuotteisiin muun muassa seuraavat ravitsemukselliset parannukset:

  • Alensimme Ruotsissa joulukinkkujen nitriittipitoisuutta 30 prosenttia
  • Valmistelimme Suomessa siirtymistä jodioidun suolan käyttöön kaikissa tuotteissa (toteutunut vuoden 2016 alusta lähtien)

Pitkäjänteinen työ ravitsemuksellisesti korkealaatuisten tuotteiden kehittämiseksi sekä kuluttajien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi perustuu kansallisiin ravitsemussuosituksiin. Nykysuositusten mukaan liha on osa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota yhdessä kasvisten, täysjyväviljan ja kasvirasvojen kanssa. Hyvä esimerkki tällaisesta tuotekehityksestä on uusi ruotsalainen konseptimme, jossa tuotteet sisältävät puoliksi lihaa ja puoliksi kasviksia.

Edistämme terveellistä ravitsemusta ja puhumme vahvasti monipuolisen ruokavalion puolesta, jossa lihalla ja lihatuotteilla on oma paikkansa.

Henkilöstön hyvinvointi

Suurena, useassa maassa toimivana työnantajana HKScan pitää henkilöstön hyvinvointia, sitoutumista, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta välttämättöminä. Kehitämme henkilöstömme osaamista tiedon jakamisen ja koulutusten kautta. Lisäksi kehitämme ja yhdenmukaistamme henkilöstöhallinnon prosesseja jatkuvasti konserninlaajuisen HR-ohjelman mukaisesti.

Vastuullinen johtaminen tukee kasvua

Työntekijämme ovat mukana toteuttamassa HKScanin strategiaa. Tämän vuoksi olemme kiinnittäneet viime vuosina paljon huomiota johtamiseen. Kannattavan kasvun tukemiseksi tunnistimme vuonna 2015 kolme painopistealuetta työhyvinvoinnin ja henkilöstön sitoutumisen kehittämiseksi: Johtajuus, Työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä Yhtenäinen HKScan-kulttuuri.

investointi JOHTAJUUTEEN

Vuonna 2015 käynnistimme konserninlaajuisen HKScan Leadership Academy -johtamiskoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa HKScanin johtajien ja asiantuntijoiden johtamisvalmiuksia sekä ammatillista osaamista. HKScan Leadership Academy käynnistyi kesäkuussa 2015 ja päättyy joulukuussa 2017. Koulutukseen osallistuu noin 130 johtajaa ja asiantuntijaa eri puolilta konsernia.

HKScan Leadership Academyssa paneudutaan erityisesti globaaleihin kulutustrendeihin, nykyiseen ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön, suorituskykyiseen yrityskulttuuriin ja HKScanin rooliin kansainvälisenä toimijana. Koulutus koostuu lähijaksoista sekä henkilökohtaisista tehtävistä ja ryhmissä suoritettavista projektitöistä, jotka voivat liittyä joko yksittäisiin aihealueisiin tai konserninlaajuisiin selvitystöihin. Ohjelman tavoitteena on luoda hyvät johtamiskäytännöt koko HKScan-konserniin, kehittää taitoja ja työkaluja matriisijohtamiseen ja muutosten hallintaan sekä tukea vahvan markkina-aseman ja tuloksentekokyvyn saavuttamista.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTURVALLISUUS – SIJOITUS TYÖKYKYYN

HKScanin tavoitteena on luoda työkykyä ja työturvallisuutta edistävä kulttuuri yhtenäisillä toimintatavoilla, kouluttamalla esimiehiä ja johtoa sekä korostamalla strategista tiedolla johtamista. Työturvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia HKScanille, samoin kun työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Konserninlaajuinen Työkyky ja työturvallisuus -ohjelma käynnistettiin Suomessa vuonna 2015. Tulevien vuosien aikana ohjelma jalkautetaan myös muihin HKScanin toimintamaihin. Ohjelma sisältää työkyvyn, työturvallisuusriskien ja kustannusten hallintaa sekä seurantaa, prosessien kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa yhdistettynä jatkuvaan koulutukseen ja tiedon jakamiseen.

YKSI YHTENÄINEN HKSCAN – HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN

HKScan toteutti ensimmäisen konserninlaajuisen henkilöstön sitoutumista mittaavan tutkimuksen vuoden 2014 lopussa. Tutkimukseen vastasi 82,5 prosenttia henkilöstöstä ja vaikutusta mittaavan People Power Index*in todettiin olevan hyvällä tasolla.

Tutkimuksen tuloksia työstettiin vuoden 2014 lopusta vuoden 2015 puoliväliin saakka laajoissa ryhmissä, joihin koko henkilöstö osallistui. Tavoitteena oli analysoida tulokset ja sopia tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Yli 1300 kehittämistoimenpidettä tunnistettiin ennen kesää 2015. Siitä lähtien esimiehet ovat tiimeineen työskennelleet yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa sitoutumista sekä suoriutumista. Seuraava henkilöstön sitoutumista mittaava tutkimus toteutetaan syyskuussa 2016.

*PeoplePower® luku on yleinen mittari (0-100), joka mittaa henkilöstön sitoutuneisuutta. Mittaristolla seurataan sitoutumista, johtamista ja suoriutumisen kulttuuria.

 

 

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄÄ TIETOA VUODELTA 2015

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

Vastuullisuus on koko toimitusketjumme yhteinen asia. Tyeemme pitkäjänteistä työtä parantaaksemme toimintamme vastuullisuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

TAVOITTEENA KYSYNTÄÄN POHJAUTUVA LIHAN TILAUS-TOIMITUSKETJU

Vastuullisella ja tehokkaalla lihan tilaus-toimitusketjulla on keskeinen rooli kannattavan kasvun tavoitteen saavuttamisessa. Kysyntä on tärkein tilaus-toimitusketjun hallintaa ohjaava tekijä. Konsernin tilaus-toimitusketjun hallintaa on yhdenmukaistettu ja tehostettu suunnitelmallisesti jo usean vuoden ajan. Sen ansiosta HKScanin kotimarkkinoiden ja tukitoimintojen välinen yhteistyö ja tiedonvaihto ovat tehostuneet.

Suurin osa HKScanin käyttämästä lihasta on kotimaista ja peräisin pitkäaikaisilta sopimustuottajilta. Kaikki HK®-, Kariniemen®- ja Scan®-tuotemerkeillä myytävät tuotteet valmistetaan aina kotimaisesta lihasta. Tuontilihan osuus on muutama prosentti yhtiön tarpeesta. Seuraamme tarkasti lihan alkuperää ja teemme yhteistyötä ainoastaan auditoitujen teurastamojen kanssa. Kaikki tuontilihan alihankkijat auditoidaan HKScanin laatuvaatimuksien varmistamiseksi. Konsernin kotimarkkinoilla myytävä tuontiliha täydentää HKScanin tarjoomaa niissä tuoteryhmissä, joissa paikallisen raaka-aineen saatavuus on rajallista.  

TUOTTAJAYHTEISTYÖ

Kokeneet tuotantoneuvojamme kehittävät yhdessä sopimustuottajien kanssa eläintuotannon tehokkuutta ja vastuullisuutta. Tuottajille tarjotaan tietoa ruokintaan, eläinten hyvinvointiin ja kannattavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi ruokinnan huolellisella suunnittelulla ja optimoinnilla on suuri vaikutus eläinten hyvinvointiin, tuotantomääriin sekä ympäristöön.

Olemme osallistuneet muun muassa seuraaviin kehityshankkeisiin:

  • broilerituotannon palvelut Suomessa, lue tiedote.
  • rehuliiketoiminnan kehittäminen Ruotsissa, lue tiedote.

VASTUULLINEN JA LÄPINÄKYVÄ HANKINTAKETJU

Elintarviketeollisuus käyttää suuria määriä lihaa ja muita raaka-aineita, energiaa, vettä, pakkausmateriaaleja ja erilaisia palveluja. Hankintatoiminnolla on siten merkittävä vaikutus konsernin vastuullisuuteen, kustannuksiin ja tehokkuuteen.

Toiminnan tehostamiseksi ja osana vastuullista kehitystyötä olemme usean vuoden ajan virtaviivaistaneet konsernitason hankintoja sekä lisänneet hankintojen läpinäkyvyyttä riskejä tunnistamalla ja hallitsemalla. Arvioimme ja hyväksymme toimittajamme tuoteturvallisuuteen, laatuun, ympäristöön, eettisiin toimintatapoihin ja kuhunkin hankintaprosessiin liittyvien kriteerien mukaisesti.

VASTUULLISESTI TUOTETTU SOIJA JA PALMUÖLJY

HKScan on tunnistanut toimitusketjustaan kaksi viljelykasvia, soijan ja palmuöljyn, joiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset voivat olla merkittävät. Näiden kahden viljelykasvin kestävän tuotannon varmistamiseksi HKScan on liittynyt jäseneksi kolmannen osapuolen auditoimiin Round Table on Resonsible Soy (RTRS) ja Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -järjestöihin.

Soijaa käytetään suuria määriä eläinten rehussa sen hyvän proteiinikoostumuksen vuoksi. Tutustu sitoumukseemme verkkosivuillamme.

HKScan on sitoutunut käyttämään 100-prosenttisesti vastuullisesti tuotettua soijaa koko konsernissa vuoden 2018 loppuun mennessä ja Ruotsissa vuoden 2015 loppuun mennessä. Ruotsin sitoumuksen saavuttaminen on vielä seurannassa, ja tulokset selviävät keväällä 2016. Tanskassa noin 18 prosenttia rehussa käytetystä soijasta oli vastuullisesti tuotettua vuonna 2015.

Palmuöljyä käytetään hyvin pieniä määriä vain muutamassa konsernin tuotteessa. Vuoden 2015 aikana HKScan liittyi RSPOn jäseneksi. Toteutimme toimittajillemme kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää sertifioidun palmuöljyn käyttö tuotteissa ja osakomponenteissa sekä sertifioinnin taso. Selvitys valmistuu vuoden 2016 aikana.