Tunnusluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, Meur 1 917,1 1 988,7 2 113,2 2 159,4 2 193,0
Liikevoitto/-tappio, Meur 9,6 55,5 11,7 27,3 27,0
% liikevaihdosta 0,5 2,8 0,6 1,3 1,2
Liikevoitto/-tappio poislukien kertaluonteiset erät, Meur 21,5 12,4 11,2 20,9 26,9
% liikevaihdosta 1,1 0,6 0,5 1,0 1,2
Voitto/tappio ennen veroja, Meur 2,2 51,2 6,7 12,4 10,0
% liikevaihdosta 0,1 2,6 0,3 0,6 0,5
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 0,4 13,4 2,4 4,3 2,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja , %* 2,3 9,7 4,0 5,8 4,8
Omavaraisuusaste, %* 50,9 51,5 37,1 33,1 33,6
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) , %* 33,8 31,8 82,0 109,2 107,2
Bruttoinvestoinnit, Meur* 49,6 48,7 42,2 76,6 61,0
% liikevaihdosta* 2,6 2,4 2,0 3,5 2,4
Tutkimus- ja kehitysmenot, Meur* 5,1 3,7 3,2 10,5 11,2
% liikevaihdosta* 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4
Henkilöstö keskimäärin 7 437 7 662 7 774 7 836 8 287
Osakekohtaiset tunnusluvut 2015 2014 2013 2012 2011
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,01 1,05 0,16 0,30 0,18
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,01 1,05 0,16 0,30 0,18
Oma pääoma/osake, eur 7,63 8,09 7,41 7,31 7,67
Osakekohtainen osinko, eur 0,14** 0,49 0,10 0,10 0,17
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, % 2 378,9** 46,7 62,1 33,2 92,1
Osinko laimennetusta tuloksesta, % 2 378,9** 46,7 62,1 33,2 92,1
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,7** 15,0 2,7 2,8 3,0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)
laimentamaton 647,4 3,1 23,3 12,0 30,6
laimennettu 647,4 3,1 23,3 12,0 30,6
Alin osakekurssi, eur 3,24 3,12 3,29 3,17 4,08
Ylin osakekurssi, eur 6,26 4,49 4,28 6,40 7,98
Keskikurssi, eur 5,07 3,74 3,70 4,34 6,05
Vuoden päätöskurssi, eur 3,81 3,27 3,76 3,63 5,64
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, Meur 205,6 176,5 202,9 195,9 310,0
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1 000 kpl 17 321 13 990 7 670 9 084 11 765
% keskimääräisestä lukumäärästä 32,1 25,9 14,1 16,7 21,4
Ulkona olevien osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1 000 kpl
keskimäärin tilikaudella 53 973 53 973 53 973 54 556 54 973
tilikauden lopussa 53 973 53 973 53 973 53 973 54 973
täysin laimennettu 53 973 53 973 53 973 53 973 54 973
* Sokołówin kirjanpitokäsittely muuttui 2013. Vertailukelpoisia lukuja vuosilta 2012–2011 ei ole saatavilla.
** Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.