TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

4. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
20152014
Palkat ja palkkiot-249,4-259,6
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt-26,9-28,0
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt-1,7-1,0
Eläkekulut yhteensä-28,6-28,9
Muut henkilösivukulut-41,3-42,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-319,3-331,5
Toimitusjohtajat ja toimitusjohtajan sijaiset-2,7-2,9
Hallituksen jäsenet-0,3-0,3
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut-3,0-3,2
Henkilöstömäärä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt1 2341 112
Työntekijät6 2036 550
Yhteensä7 4377 662
Osakepalkkiojärjestelmä
HKScanin hallitus päätti 19.12.2012 ottaa käyttöön osakepalkkiojärjestelmän osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden saada palkkiona HKScanin A-sarjan osakkeita kolmelta ansaintajaksolta, vuosilta 2013, 2014 ja 2015, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää ansaintajakson alkaessa ansaintajaksolle asetettavista kriteereistä ja niille asetettavista tavoitteista. Lisäksi uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2013–2015. Palkkion saaminen tältä ansaintajaksolta edellyttää, että avainhenkilö ennestään omistaa tai hankkii yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän määrän.
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 perustui HKScan-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääomaan tuottoon (ROCE). Ansaintajaksolta 2014 ei makseta palkkioita, koska asetettuja tavoitteita ei saavutettu.
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustui HKScan-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääomaan tuottoon (ROCE).
Mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2013–2015 maksetaan vuonna 2016 ja ansaintajaksolta 2015 vuonna 2018 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
31.12.2015 ulkona olevat osakepalkkiot vastaavat vuonna 2013 alkaneiden ansaintajaksojen perusteella enintään 92 500 HKScan Oyj:n A-osakkeen arvoa vastaava määrää ja vuoden 2015 ansaintajaksojen allokaatioiden perusteella enintään 442 000 HKScan Oyj:n A-osakkeen arvoa vastaava määrä.
Osakepalkkiojärjestelmän perustiedot ja tapahtumat on koottu seuraaviin taulukoihin.
Osakepohjaiset kannustimet tilikaudella 1.1.2015–31.12.2015
Järjestelmä Osakepalkkiojärjestelmä 2013 YHTEENSÄ
Tyyppi OSAKE
Instrumentti Ansaintajakso
2013–2015
Ansaintajakso
2014
Ansaintajakso
2015
Yhteensä /
Keskiarvo
Osakepalkkioita enintään, brutto kpl 121 000 416 000 451 000 988 000
Myöntämispäivä 1.2.2013 12.2.2014 10.2.2015
Oikeuden syntyminen / maksu viimeistään, pvm 30.4.2016 30.4.2017 30.4.2018
Maksimi juoksuaika, vuotta 3,2 3,2 3,2 3,2
Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta 0,3 1,3 2,3 1,2
Oikeuden syntymisehdot Osakkeiden osto-
ja omistusvelvoite,
Työssäolovelvoite
EPS (70 %),
ROCE-% (30 %),
Työssäolovelvoite
EPS (70 %),
ROCE-% (30 %),
Työssäolovelvoite
Henkilöitä tilikauden päättyessä 17 20 24
Maksutapa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa Osakkeita ja rahaa
Muutokset tilikauden aikana Ansaintajakso
2013–2015
Ansaintajakso
2014
Ansaintajakso
2015
Yhteensä
1.1.2015
Myönnetyt palkkiot tilikauden alkaessa 96 000 416 000 0 512 000
Muutokset tilikauden aikana
Myönnetyt 0 0 451 000 451 000
Menetetyt 3 500 0 9 000 12 500
Toteutetut 0 0 0 0
Rauenneet 0 416 000 0 416 000
31.12.2015
Myönnetyt palkkiot tilikauden päättyessä 92 500 0 442 000 534 500
Tilikauden aikana myönnettyjen osakeperusteisten kannustimien hinnoittelu määritettiin seuraavien panosten mukaan, ja niillä oli seuraava vaikutus:
Tilikauden aikana myönnettyjen osakepalkkioden arvostusparametrit
Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa 4,20
Osakkeen kurssi tilikauden päättyessä, euroa 3,81
Juoksuaika, vuotta 3,2
Odotetut osingot ennen palkkion maksua, euroa 0,34
Käypä arvo myöntämishetkellä yhteensä, euroa 1 740 860
Käypä arvo raportointihetkellä yhteensä, euroa 330 045
Osakepohjaisten kannustimien vaikutus tulokseen ja tauloudelliseen asemaan tilikauden aikana
Tilikauden kustannukset, osakepohjaiset maksut, euroa 218 550
Omana pääomana kirjattava, euroa 90 612
Osakepohjaisista maksuista aiheutuva velka tilikauden lopussa, euroa 235 942
Joulukuun 18. päivänä 2015 HKScan ilmoitti, että HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille vuodelle 2016. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, vuosi 2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin tulokseen ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia (EBITDA) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS).
Palkkiot ansaintajaksolta maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 37 henkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.