TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1. Toimintasegmentit
Konsernin operatiivisesta toiminnasta vastaa konsernin toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana. Toimintasegmentit on määritelty niiden raporttien perusteella, joita konsernin johtoryhmä käyttää resurssien jakamiseen ja tuloksellisuuden arviointiin.
Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoimintaa maantieteellisesti. Maantieteellisesti katsottuna johto arvioi tulosta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa.
Kaikki maantieteelliset segmentit valmistavat, myyvät ja markkinoivat lihatuotteita ja -valmisteita sekä valmisruokia.
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka ovat suoraan tai perustellusti kohdistettavissa ao. segmentin liiketoimintaan. Segmentin varoihin on laskettu aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, osuudet osakkuusyhtiöissä, vaihto-omaisuus ja korottomat saamiset. Segmentin velkoihin sisältyvät lyhytaikaiset, korottomat velat. Kohdistamattomat erät sisältävät rahoitus- ja veroeriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä.
Vuosi 2015 Suomen
toiminnot
Ruotsin
toiminnot
Tanskan
toiminnot
Baltian
toiminnot
Toiminta-
segmentit
yhteensä
Konserni-
hallinto
Elimi-
noinnit
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT
Ulkoinen liikevaihto 792,4 813,5 145,0 166,3 1 917,1 - - - 1 917,1
Sisäinen liikevaihto 9,2 28,4 30,9 7,4 76,0 - -76,0 - 0,0
Liikevaihto 801,6 841,9 175,9 173,6 1 993,1 - -76,0 - 1 917,1
Segmentin liikevoitto 4,9 21,1 -9,3 5,4 22,1 -12,5 - - 9,6
Kohdistamattomat erät - - - - - - - - -
Liikevoitto 4,9 21,1 -9,3 5,4 22,1 -12,5 - - 9,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,4 0,1 1,2 - 1,7 - - - 1,7
Rahoitustuotot ja
-kulut
-9,1 -9,1
Tuloverot -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 1,9
TASETIEDOT
Segmentin varat 324,0 244,0 93,3 142,2 803,5 18,1 -55,9 - 765,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 13,7 4,9 4,5 - 23,2 0,1 - - 23,3
Kohdistamattomat varat - - - - - - - 48,3 48,3
Varat yhteensä 337,7 248,9 97,8 142,2 826,6 18,3 -55,9 48,3 837,3
Segmentin velat 87,7 93,5 18,4 19,2 218,8 7,9 -7,6 - 219,2
Kohdistamattomat velat - - - - - - - 192,4 192,4
Velat yhteensä 87,7 93,5 18,4 19,2 218,8 7,9 -7,6 192,4 411,5
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat 786,0 812,8 145,0 166,0 1 909,7 - - - 1 909,7
Liikevaihto, palvelut 6,4 0,7 - 0,2 7,3 - - - 7,3
Investoinnit 18,2 13,7 5,4 10,6 47,9 1,7 - - 49,6
Poistot -22,3 -12,2 -9,5 -8,9 -52,9 -0,4 - - -53,3
Arvonalentumiset -11,4 - - - -11,4 - - - -11,4
Liikearvot  19,8 32,6 3,6 22,2 78,2 - - - 78,2
Vuosi 2014 Suomen
toiminnot
Ruotsin
toiminnot
Tanskan
toiminnot
Baltian
toiminnot
Toiminta-
segmentit
yhteensä
Konserni-
hallinto
Elimi-
noinnit
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
TULOSLASKELMATIEDOT
Ulkoinen liikevaihto 778,7 874,5 169,0 166,6 1 988,7 - - - 1 988,7
Sisäinen liikevaihto 8,5 36,5 35,4 6,4 86,8 - -86,8 - 0,0
Liikevaihto 787,2 911,0 204,3 173,0 2 075,5 - -86,8 - 1 988,7
Segmentin liikevoitto -4,5 1,7 -11,9 2,8 -11,9 67,4 - - 55,5
Kohdistamattomat erät - - - - - - - - -
Liikevoitto -4,5 1,7 -11,9 2,8 -11,9 67,4 - - 55,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 5,8 0,4 0,1 - 6,4 4,8 - - 11,2
Rahoitustuotot ja
-kulut
-15,5 -15,5
Tuloverot 5,9 5,9
Tilikauden tulos 57,1
TASETIEDOT
Segmentin varat 317,2 251,5 103,2 154,1 826,0 44,0 -91,9 - 778,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 13,1 6,2 3,2 - 22,5 0,1 - - 22,7
Myytävänä oleviksi luokitellut varat 4,0 - - 5,4 9,4 - - - 9,4
Kohdistamattomat varat - - - - - - - 54,2 54,2
Varat yhteensä 334,4 257,7 106,4 159,5 857,9 44,1 -91,9 54,2 864,3
Segmentin velat 85,3 98,5 20,7 22,5 226,9 7,2 -17,6 - 216,6
Myytävänä oleviksi luokitellut velat 0,6 - - 0,3 0,8 - - - 0,8
Kohdistamattomat velat - - - - - - - 201,8 201,8
Velat yhteensä 85,9 98,5 20,7 22,7 227,8 7,2 -17,6 201,8 419,2
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat 775,2 870,6 169,0 166,3 1 981,1 - - - 1 981,1
Liikevaihto, palvelut 3,4 3,9 - 0,3 7,6 - - - 7,6
Investoinnit 13,9 7,6 14,7 11,7 47,9 0,9 - - 48,7
Poistot -21,9 -16,1 -9,2 -8,9 -56,2 -0,4 - - -56,5
Arvonalentumiset -12,0 -6,9 -5,2 -2,1 -26,1 - - - -26,1
Liikearvot  17,7 31,9 3,6 22,2 75,4 - - - 75,4