TASEEN LIITETIEDOT

24. Vieras pääoma
20152014
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Korollinen
Joukkovelkakirjalaina99,599,4
Rahalaitoslainat0,20,2
Eläkelainat15,022,1
Muut velat2,50,0
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma117,2121,8
Koroton
Muut velat0,30,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma0,30,1
Pitkäaikaiset varaukset0,10,1
Laskennallinen verovelka20,224,9
Eläkevelvoitteet18,815,7
Pitkäaikainen vieras pääoma156,6162,6
LYHYTAIKAINEN KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA
Rahalaitoslainat-16,0
Yritystodistus27,011,0
Eläkelainat7,17,1
Muut velat2,52,2
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma36,636,4
OSTOVELAT JA MUUT VELAT
Saadut ennakot0,50,0
Ostovelat108,7106,5
Siirtovelat
- Lyhytaikaiset korkovelat0,91,0
- Jaksotetut henkilöstökulut53,952,7
- Muut lyhytaikaiset siirtovelat27,630,6
Johdannaiset17,417,7
Muut velat8,17,9
Ostovelat ja muut velat217,1216,3
Tuloverovelka0,90,0
Lyhytaikaiset varaukset0,43,1
Lyhytaikainen vieras pääoma255,0255,8
Vieras pääoma411,5418,3
Konsernin korollisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset uudelleenhinnoittelujaksot ovat seuraavat:
31.12.201531.12.2014
Alle 6 kk31,928,9
6–12 kk11,414,5
1–5 vuotta110,5114,7
Yli 5 vuotta0,00,0
Yhteensä153,8158,1
Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen
(a) Rahoitusvarat
Seuraaviin rahoitusvaroihin liittyy kuittaussopimuksia, täytäntöönpantavissa olevia yleisiä nettoutussopimuksia ja vastaavia sopimuksia.
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2015 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset - - - - - -
Valuuttajohdannaiset 22,5 22,5 0,1 - - -
Sähköjohdannaiset - - - - - -
Myyntisaamiset 0,5 - 0,5 - 0,2 0,3
Yhteensä 23,0 22,5 0,6 - 0,2 0,3
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2014 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset - - - - - -
Valuuttajohdannaiset 60,8 60,4 0,4 - - -
Sähköjohdannaiset - - - - - -
Myyntisaamiset 0,4 - 0,4 - 0,2 0,2
Yhteensä 61,2 60,4 0,8 - 0,2 0,2
(b) Rahoitusvelat
Seuraaviin rahoitusvelkoihin liittyy kuittaussopimuksia, täytäntöönpantavissa olevia yleisiä nettoutussopimuksia ja vastaavia sopimuksia.
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2015 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset 142,6 128,5 14,0 - - -
Valuuttajohdannaiset 16,2 15,9 0,3 - - -
Sähköjohdannaiset 8,1 5,2 2,9 - - -
Yhteensä 166,9 149,6 17,2 - - -
Rahamäärät, joita ei
ole netotettu taseessa
31.12.2014 Taseeseen
merkittyjen
rahoitus-
varojen
bruttomäärä
Taseeseen
merkittyjen
netotettujen rahoitus-
velkojen bruttomäärä
Taseessa
esitettävät
netto-
rahoitusvarat
Rahoitus-
instrumentit
Saatu
käteisvakuus
Nettomäärä
Korkojohdannaiset 173,3 157,6 15,7 - - -
Valuuttajohdannaiset 9,7 9,6 0,1 - - -
Sähköjohdannaiset 7,9 6,3 1,7 - - -
Yhteensä 190,9 173,5 17,5 - - -
Kukin konsernin ja vastapuolen välinen sopimus rahoitusvaroista ja -veloista, joita koskee toimeenpantavissa oleva yleinen nettoutusjärjestely tai vastaavanlainen sopimus, sallii kyseessä olevien rahoitusvarojen ja -velkojen nettoperusteisen suorittamisen, kun molemmat osapuolet valitsevat nettoperusteisen suorittamisen. Tällaisen valinnan puuttuessa rahoitusvarat ja -velat suoritetaan bruttoperusteisesti, kuitenkin niin, että kullakin toimeenpantavissa olevan yleisen nettoutusjärjestelyn osapuolella on mahdollisuus suorittaa kaikki tällaiset määrät nettoperusteisesti, jos toinen osapuoli laiminlyö sitoumuksiaan. Kunkin sopimuksen ehtojen mukaisesti laiminlyönniksi katsotaan osapuolen maksusuorituksen viivästyminen, osapuolen sopimusperusteisen velvollisuuden (muun kuin maksun) laiminlyönti tai tekemättä jättäminen, jos laiminlyöntiä ei korjata joko 30 tai 60 päivän kuluessa siitä, kun osapuolta on huomautettu laiminlyönnistä, tai konkurssi.