TASEEN LIITETIEDOT

21. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
Seuraavassa on esitetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärän muutosten vaikutukset.
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
(1 000 kpl)
Osake-
pääoma
(Meur)
Ylikurssi-
rahasto
(Meur)
Sijoitettu
vapaa
oma
pääoma
(Meur)
Omat
osakkeet
(Meur)
Yhteensä
(Meur)
1.1.2014 53 973 66,8 72,9 143,5 -0,0 283,1
31.12.2014 53 973 66,8 72,9 143,5 -0,0 283,1
1.1.2015 53 973 66,8 72,9 143,5 -0,0 283,1
31.12.2015 53 973 66,8 72,9 143,5 -0,0 283,1
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. K-osakkeella on 20 ääntä ja A-osakkeella 1 ääni. A-sarjan osakkeita on ollut 49 626 522 kpl ja K-sarjan osakkeita 5 400 000 kappaletta.
Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:
Ylikurssirahasto
Kun osakeanneista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset tai muut vastikkeet on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyiden ehtojen mukaisesti, transaktiokuluilla vähennettynä.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Omat osakkeet
HKScanin hallussa oli tilivuoden 2015 alussa ja lopussa yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Vuoden lopussa niiden markkina-arvo oli 4,01 miljoonaa euroa ja osuus kaikista osakkeista 1,92 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia. Hankintameno esitetään taseessa oman pääoman vähennyksenä.
Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot sekä ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet.
Arvonmuutosrahasto ja muut rahastot
Nämä rahastot ovat myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutoksia varten ja rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutoksia varten. Arvonmuutosrahasto sisältää 0,6 (0,6) miljoonaa euroa muita kuin suojausinstrumentteihin liittyviä eriä. Seuraavassa on erittely suojausinstrumenttien rahaston tapahtumista tilikauden aikana.
Suojausinstrumenttien rahasto 2015 2014
Käyvän arvon rahasto ja suojausinstrumenttien rahasto 1.1. -13,3 -11,4
Opo:oon tilikaudella kirjattu määrä (tehokas osa), korkojohdann. 1,5 -2,8
Opo:oon tilikaudella kirjattu määrä (tehokas osa), hyödykejohdann. -1,1 0,4
Laskennallisen verosaamisen osuus kauden muutoksista -0,1 0,5
Käyvän arvon rahasto ja suojausinstrumenttien rahasto 31.12. -13,0 -13,3
Osingot
Vuonna 2015 osinkoa jaettiin 0,49 (0,10) euroa osakkeelta, yhteensä 26,4 (5,4) miljoonaa euroa. Raportointikauden päättymispäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.