TASEEN LIITETIEDOT

18. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
2015 2014
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 1,3 2,2
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 0,2 -
Muut saamiset osakkuusyrityksiltä 0,0 0,2
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 1,5 2,4
Myyntisaamiset 103,5 103,5
Lainasaamiset 0,1 0,2
Muut saamiset 8,2 7,1
Lyhytaikaiset saamiset muilta 111,8 110,8
Lyhytaikaiset johdannaissaamiset 0,1 0,6
Korkosaamiset 0,3 0,3
Muut siirtosaamiset 9,1 8,1
Lyhytaikaiset siirtosaamiset 9,5 8,5
Myynti- ja muut saamiset 122,9 122,2
Verosaamiset (tuloverot) 0,0 0,2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 122,9 122,4
Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioksi kirjatut erät
2015 Arvon-
alentumis-
tappiot
Netto
2015
2014 Arvon-
alentumis-
tappiot
Netto
2014
Erääntymättömät 98,2 0,0 98,2 96,9 0,1 96,8
Erääntyneet:
Alle 30 päivää 6,6 0,0 6,6 8,3 0,0 8,3
30–60 päivää 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3
61–90 päivää 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,4
yli 90 päivää * 0,7 -1,1 -0,4 0,2 0,2 -0,0
Yhteensä 105,9 -1,1 104,8 106,0 0,3 105,7
* Muodostuu mm. eläintilityksistä kuitattavista saatavista.