TASEEN LIITETIEDOT

15. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusinstrumentit luokittain 2015
Käypään
arvoon
tulos-
vaikut-
teisesti
kirjattavat
rahoitus-
varat ja
-velat, kau-
pankäyntitar-
koituksessa
pidettävät
Lainat
ja muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Suojaus-
lasken-
nassa
olevat joh-
dannaiset
Jakso-
tettuun
hankinta-
menoon
arvostetut
rahoitus-
velat
Yhteensä Käypä
arvo
IFRS 7
käyvän
arvon
hierarkia
Taseen varat
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 5,3 5,3
Myytävissä olevat sijoitukset 13,3 13,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset * 113,6 113,6
Johdannaiset 0,1 0,1 0,1 2
Rahat ja pankkisaamiset 9,5 9,5
Yhteensä 0,1 123,1 18,6 0,0 0,0 141,8
* Myyntisaamisten ja muiden saamisten tasearvo 122,9 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 0,1 miljoonaa euroa sekä rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja ja muita eriä 9,2 miljoonaa euroa.
Taseen velat
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 117,2 117,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0,3 0,3
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 36,6 36,6
Johdannaiset * 0,5 16,9 17,4 17,4 2
Ostovelat ja muut velat * 199,3 199,3
Yhteensä 0,5 0,0 0,0 16,9 353,4 370,8
* Ostovelkojen ja muiden velkojen tasearvo 217,1 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 17,4 miljoonaa euroa ja rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja 0,5 miljoonaa euroa.
Rahoitusinstrumentit luokittain 2014
Käypään
arvoon
tulos-
vaikut-
teisesti
kirjattavat
rahoitus-
varat ja
-velat, kau-
pankäyntitar-
koituksessa
pidettävät
Lainat
ja muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitus-
varat
Suojaus-
lasken-
nassa
olevat joh-
dannaiset
Jakso-
tettuun
hankinta-
menoon
arvostetut
rahoitus-
velat
Yhteensä Käypä
arvo
IFRS 7
käyvän
arvon
hierarkia
Taseen varat
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 7,2 7,2
Myytävissä olevat sijoitukset 13,2 13,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset * 113,4 113,4
Johdannaiset 0,6 0,6 0,6 2
Rahat ja pankkisaamiset 16,4 16,4
Yhteensä 0,6 129,9 20,4 0,0 0,0 150,8 0,6 2
* Myyntisaamisten ja muiden saamisten tasearvo 122,2 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 0,6 miljoonaa euroa sekä rahoitusinstrumentteihin kuulumattomia ennakkomaksuja ja muita eriä 8,2 miljoonaa euroa.
Taseen velat
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 121,8 121,8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0,1 0,1
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 36,4 36,4
Johdannaiset * 0,5 17,2 17,7 17,7 2
Ostovelat ja muut velat * 198,7 198,7
Yhteensä 0,5 0,0 0,0 17,2 356,9 374,6 17,7 2
* Ostovelkojen ja muiden velkojen tasearvo 216,3 miljoonaa euroa sisältää johdannaisia 17,7 miljoonaa euroa.
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimuspuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Muiden kuin käypään arvoon kirjattujen rahoitusinstrumenttien käypä arvo on lähellä tasearvoa, minkä vuoksi niitä ei ole esitetty erikseen.