Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(milj. euroa)
Liitetieto 2015 2014
Liikevaihto 1. 1 917,1 1 988,7
Liiketoiminnan muut tuotot 2. 15,1 97,2
Materiaalit ja palvelut 3. -1 344,8 -1 409,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 4. -319,3 -331,5
Poistot 5. -64,7 -82,6
Liiketoiminnan muut kulut 6. -193,9 -206,9
Liikevoitto 9,6 55,5
Rahoitustuotot 7. 2,1 3,9
Rahoituskulut 7. -11,2 -19,3
Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista 1,7 11,2
Voitto/tappio ennen veroja 2,2 51,2
Tuloverot 8. -0,3 5,9
Tilikauden voitto/tappio 1,9 57,1
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,3 56,7
Määräysvallattomille omistajille 1,6 0,5
Yhteensä 1,9 57,1
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 9. 0,01 1,05
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 9. 0,01 1,05
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.