Konsernin tase 31.12.
(milj. euroa)
Liitetieto31.12.201531.12.2014
Aineettomat hyödykkeet10.69,168,9
Liikearvo11., 13.78,275,4
Aineelliset hyödykkeet12.361,8369,7
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä14.23,322,7
Myynti- ja muut saamiset15.5,37,2
Myytävissä olevat sijoitukset15.13,313,2
Laskennallinen verosaaminen16.29,733,6
Pitkäaikaiset varat580,7590,7
Vaihto-omaisuus17.124,2125,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset18.122,9122,2
Tuloverosaaminen18.0,00,2
Rahat ja pankkisaamiset19.9,516,4
Lyhytaikaiset varat256,6264,3
Myytävänä oleviksi luokitellut varat20.0,09,4
Varat837,3864,3
Osakepääoma21.66,866,8
Ylikurssirahasto21.72,972,9
Omat osakkeet21.-0,0-0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot21.141,3140,9
Muuntoerot21.-3,7-6,3
Kertyneet voittovarat21.134,7162,2
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus412,0436,5
Määräysvallattomien omistajien osuus13,88,7
Oma pääoma425,8445,2
Laskennallinen verovelka16.20,224,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma24.117,2121,8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma24.0,30,1
Pitkäaikaiset varaukset23.0,10,1
Eläkevelvoitteet22.18,815,7
Pitkäaikainen vieras pääoma156,6162,6
Korollinen vieras pääoma24.36,636,4
Ostovelat ja muut velat24.217,1216,3
Tuloverovelka24.0,90,0
Varaukset23.0,43,1
Lyhytaikainen vieras pääoma255,0255,8
Myytävänä oleviksi luokitellut velat20.0,00,8
Oma pääoma ja velat837,3864,3
Liitetiedot 1–30 muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.