Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2015

  • Liikevaihto oli 1 917,1 (1 988,7) miljoonaa euroa.
  • Raportoitu liikevoitto oli 9,6 (55,5) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 0,5 (2,8). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 21,5 (12,4) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,1 (0,6).
  • Rahavirta ennen rahoituskuluja oli 32,2 (201,7) miljoonaa euroa.
  • Voitto ennen veroja oli 2,2 (51,2) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 (1,05) euroa.
  • Nettorahoituskulut olivat -9,1 (-15,5) miljoonaa euroa.
  • Nettovelka oli 144,0 (141,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 33,8 (31,8) prosenttia.
  • Arvio vuodelle 2016: HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuodesta 2015.
  • Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,14 (0,10 + ylimääräinen 0,39) euroa osakkeelta.

Katsaus konsernin toimintaan

Raportointikauden liikevaihto laski hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Ruotsin, Suomen ja Baltian markkina-alueet paransivat vertailukelpoista liikevoittoaan, mutta Tanskassa liikevoitto jäi edellisvuodesta. Varastonhallinta parani läpi vuoden, vaikka Suomessa sianlihan pakkasvarastot kasvoivatkin vuoden loppua kohden.

Kaupan omat merkit kasvattivat markkinaosuuttaan vähittäiskaupassa. Away from home -markkina kehittyi suotuisasti. Venäjän asettama tuontikielto EU-maista tulevalle lihalle jatkui, ja sianlihasta oli ylitarjontaa sekä koti- että vientimarkkinoilla. Tuotantoeläinten hankintahinnat ja alkutuotannon kustannukset jatkoivat laskuaan vuoden aikana.

Maailmanlaajuinen taloudellinen ja poliittinen epävarmuus jatkui. Vähittäiskauppojen hinnanalennukset kiristivät hintakilpailua Suomessa. Afrikkalainen sikarutto (ASF, African Swine Fever) levisi Virossa heinäkuun lopusta alkaen, mikä kasvatti riskejä ja lisäsi ylimääräistä työtä.

Konserni siirtyi uuteen strategiakauteen, joka kattaa vuodet 2015–2018. Strategian toteuttaminen painottuu tulevina vuosina kannattavaan kasvuun. Painopisteinä ovat korkean jalostusarvon tuotekategoriat, jatkuva parantaminen sekä uudet, innovatiiviset tavat vastata asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin. Konsernin investoinnit innovaatio-, brändi- ja tuotekategoriatyöhön jatkuivat läpi vuoden.

Merkittävä kasvuhanke käynnistyi virallisesti lokakuussa, kun konserni ilmoitti investoinnistaan Raumalle rakennettavaan siipikarjatuotantolaitokseen. Investoinnin arvo on 80 miljoonaa euroa. Investoinnista aiheutui nykyisen Euran tuotantolaitoksen käyttöomaisuuden 11,4 miljoonan euron alaskirjaus, joka tehtiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi konserni perusti myyntiyhtiön Hongkongiin toisella neljänneksellä. Kun viranomaiset myöntävät tarvittavat vientiluvat, HKScan avaa myyntiyhtiön myös Manner-Kiinaan. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamosta.

Konsernin rakennemuutostyö jatkui vielä vuonna 2015. Tammikuussa HKScan kertoi Tanskan toimintoja koskevista uudelleenjärjestelyistä tehokkuuden parantamiseksi. Siipikarjan teurastus ja leikkuu keskitettiin Vinderupin tuotantolaitokseen. Skovsgaardiin jäi pakkaus- ja varastotoimintoja. Tuotantotehokkuutta parannettiin läpi vuoden, ja organisaatiouudistukset saatiin päätökseen vuoden loppupuolella.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konserni myi ydinliiketoimintaansa kuulumattomia liiketoimintoja: 80 prosenttia hautomoliiketoiminnoista Suomessa ja kananmunaliiketoiminnan Virossa. Lisäksi Ruotsissa myytiin vuoden aikana useita pieniä osakkuuksia, mikä tukee keskittymistä konsernin ydinliiketoimintaan ja selkeyttää konsernirakennetta.

Markkina-alueiden katsaukset

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain
(miljoonaa euroa)
Liikevaihto20152014
Suomi801,6787,2
Baltia173,6173,0
Ruotsi841,9911,0
Tanska175,9204,3
Segmenttien välinen-76,0-86,8
Konserni yhteensä1 917,11 988,7
Liikevoitto
Suomi4,9-4,5
Baltia5,42,8
Ruotsi21,11,7
Tanska-9,3-11,9
Segmenttien välinen--
Segmentit yhteensä22,1-11,9
-12,4
Konsernihallinnon kulut67,4
Konserni yhteensä9,655,5

Segmenttijako perustuu konsernin organisaatioon sekä hallituksen ja johdon raportointiin. Johto seuraa liiketoiminnan kannattavuutta markkina-alueittain. Konserni raportoi ensisijaisena segmenttinä maantieteelliset segmentit, jotka ovat Suomi, Baltia, Ruotsi ja Tanska.

MARKKINA-ALUE SUOMI

Suomessa liikevaihto oli 801,6 (787,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,3 (8,9) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat selkeästi vuonna 2015. Toiminnallinen tehokkuus parani Suomessa vuoden aikana. Myös Kivikylän Kotipalvaamo Oy ja Lihatukku Harri Tamminen Oy suoriutuivat paremmin kuin edellisvuonna.

Suomessa markkinan kokonaisvolyymi laski, mikä rasitti eniten vähittäiskauppaa. Laskusta huolimatta siipikarjatuotteiden ja valmisruokien kulutus kasvoi. Myös HKScanin kokonaismarkkinaosuus kasvoi hieman. Sianlihan ylitarjonta johti pakkasvarastojen kasvuun katsauskauden toisella puoliskolla. Vähittäiskaupan hintakilpailu jatkui tiukkana.

Punaiseen lihaan liittyvä keskustelu ja eläinten hyvinvointikysymykset vaikuttivat lihavalmisteiden kulutukseen negatiivisesti. Venäjän asettama lihan tuontikielto EU:lle jatkui, mikä yhdessä sianlihan kysynnän laskun kanssa lisäsi ylitarjontaa ja alensi hintoja. HKScan ei saanut odotettuja sianlihan suoraviennin viranomaislupia Kiinaan vuonna 2015. Kolmannella neljänneksellä konserni käynnisti HK®-merkkisten sianlihatuotteiden myynnin vähittäiskaupalle ja teollisille asiakkaille Ruotsissa.

HKScan Finland myi hautomoliiketoimintonsa ja niihin liittyvät kiinteistöt DanHatch Finlandille, joka on HKScan Finlandin (20 prosenttia) ja tanskalaisen DanHatch AS:n (80 prosenttia) omistama osakkuusyhtiö. Sopimus valmistui 31.3.2015. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamo Oy:stä.

MARKKINA-ALUE BALTIA

Baltiassa vuoden 2015 liikevaihto oli 173,6 (173,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,4 (4,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani edellisvuodesta, mutta rahavirta jäi edellisvuoden tasosta.

HKScan saavutti vahvan markkina-aseman omissa brändituotteissaan, lihavalmisteissa ja kausituotteissa. Kokonaiskysyntä Baltian markkinoilla oli suhteellisen hyvä mutta heikkeni hieman vuoden 2015 loppua kohden. Vientimarkkinoilla oli vaikeuksia läpi vuoden.

Kolmannelta neljännekseltä alkaen Baltian ja Viron sianlihamarkkinoihin vaikutti erityisesti afrikkalaisen sikaruton leviäminen. Tauti lisäsi riskejä, aiheutti ylimääräistä työtä ja heikensi sianlihan alkutuotantoa Virossa. Hintakilpailu kiristyi sianlihan lisäksi myös siipikarjassa ja lihavalmisteissa. Hintakehitys houkutteli kuluttajia suuntaamaan kulutusta lihavalmisteista käsittelemättömään lihaan.

HKScanin tuotteet Virossa ja Latviassa voittivat ensimmäiset kolme sijaa Nielsenin tekemässä tutkimuksessa, jossa valittiin parhaat lihatuoteuutuudet vuonna 2014. Kategoria oli FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Baltian maissa. Toukokuussa HKScan Estonia sai siipikarjanlihan vientiluvan Hongkongiin.

MARKKINA-ALUE RUOTSI

Ruotsissa vuoden 2015 liikevaihto oli 841,9 (911,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,6 (13,4) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski pienempien volyymien sekä heikentyneen Ruotsin kruunun vuoksi. Liikevoitto ja rahavirta paranivat kuitenkin selkeästi tuotantorakenteen uudistamisen ja paremman tuotemixin ansiosta.

Ruotsalaisen lihan kulutuskysyntä kasvoi, mikä nosti hintoja hieman, mutta vaikutti samalla tuontilihan määrän laskuun. Kaiken kaikkiaan kilpailu kotimaisesta liharaaka-aineesta oli tiukkaa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sianlihasta oli niukkuutta ja naudanlihan hankintahinnat nousivat. Luomu- ja kasvisruokatrendit vahvistivat asemaansa.

Kaupan omat merkit kasvattivat edelleen markkinaosuuttaan niin liha- kuin valmistuotteissakin. HKScanin markkinaosuus pieneni lukuun ottamatta muutamaa yhtiön tuotebrändiä. Joulutuotteiden myynti oli hyvä.

Vuonna 2015 HKScan Sweden teki ilmasto- ja ympäristöinvestointeja, ja jatkoi yritysvastuutoimiaan esimerkiksi Hagainitiativet-ilmastohankkeessa ja Social Supermarket -hankkeessa. Muita esimerkkejä vastuullisuustoimenpiteistä ovat HKScan Swedenin sitoutuminen ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön ja ympäristöystävällisten pakkausten lisääminen.

MARKKINA-ALUE TANSKA

Tanskassa vuoden 2015 liikevaihto oli 175,9 (204,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -9,3 (-4,4) miljoonaa euroa.

Myynnin suorituskyky oli heikko vuoden 2015 aikana ja niin liikevaihto kuin liikevoittokin jäivät edellisvuodesta. Tuoreiden siipikarjatuotteiden katteet olivat tyydyttävät, mutta tuoretuotteiden myynnin kehitys ei kompensoinut pakastetuotteiden myynnin laskua. Pakastetuotteissa hintakilpailu jatkui kovana, mikä johti alentuneisiin katteisiin. Luomubroilerin kysyntä kasvoi vuoden 2015 loppua kohden, mutta jäi volyymiltään vaatimattomaksi. Markkinatilanne jatkui tiukkana sekä kotimarkkinalla että viennissä.

Tammikuussa HKScan kertoi Tanskan tuotantokapasiteetin uudelleenjärjestelyistä tehokkuuden parantamiseksi. Siipikarjan teurastus ja leikkuu keskitettiin Vinderupin tuotantolaitokseen. Skovsgaardiin jäi pakkaus- ja varastotoimintoja. Tuotantotehokkuuden parantamistoimet tuottivat tuloksia ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Organisaatiouudistukset saatiin päätökseen vuoden loppupuolella.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinnit vuonna 2015 olivat 49,6 (48,7) miljoonaa euroa. Ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa)
20152014
Suomi19,914,7
Baltia10,611,7
Ruotsi13,77,6
Tanska5,414,7
Yhteensä49,648,7

Suomessa Outokummun nautateurastamon uudistaminen ja siihen liittyvät investoinnit, joihin kuuluivat nautaleikkaamon uudistaminen ja teurastuslinjan osittainen uudistaminen, saatiin päätökseen toisen neljänneksen lopulla. Yhtiö osti huhtikuussa aiemmin vuokraamansa Mikkelin tuotantolaitoksen ja kiinteistön 4,2 miljoonalla eurolla. Ruotsissa investoinnit kasvoivat edellisvuoden matalaan tasoon verrattuna, ja ne kohdistuivat kunnossapitoon sekä tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen nykyisillä tuotantolaitoksilla.

Rahoitus

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 153,8 (158,1) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 144,0 (141,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 33,8 (31,8) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.12. oli 100,0 (136,5) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 27,0 (11,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut laskivat selvästi ja olivat -9,1 (-15,5) miljoonaa euroa.

Tutkimus ja kehitys

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy pääasiassa uusien tuotteiden ja konseptien kehittämiseen sekä markkinoilla jo olevien tuotteiden kehittämiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin vuonna 2015 yhteensä 5,1 (3,7) miljoonaa euroa, eli 0,3 (0,2) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin yhteisten innovaatiomallien ja -prosessien kehittäminen jatkui vuonna 2015, ja kotimarkkinoiden välisten synergioiden tuomia mahdollisuuksia hyödynnettiin. Uusien kasvualueiden luominen on konsernin päätavoite yhtiön eteenpäin viemisessä.

HKScan kasvattaa jatkuvasti tutkimus- ja kehitysverkostoaan konsernin strategian tukemiseksi. Vuoden 2015 aikana muodostettiin useita uusia kumppanuuksia eri yhteistyötahojen, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, toimittajien ja muiden yksityisten organisaatioiden kanssa.

Yritysvastuu

HKScan on määritellyt yritysvastuun tärkeimmiksi alueiksi taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun, eläinten hyvinvoinnin sekä vastuun ympäristöstä.

Henkilöstön sitoutumista mittaavan kyselyn (Employee Engagement Survey, EES) tulosten pohjalta sovitut toimenpiteet jatkuivat vuonna 2015. Toimenpiteet keskittyivät johtamisen, työntekijöiden hyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen, yhtenäisen HKScan-kulttuurin vahvistamiseen ja työntekijöiden sitoutumisen edistämiseen.

Parantaakseen tilaus-toimitusketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä voidakseen paremmin hallita yritysvastuuseen liittyviä riskejä HKScan kehitti edelleen toimittajien arviointia ja arviointimenettelyjä. Vuodesta 2015 lähtien kaikki keskeiset toimittajat on arvioitu ja hyväksytty yksityiskohtaisen kriteeristön avulla. Kriteeristö jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: elintarviketurvallisuus, laatu, ympäristö ja sosiaaliset näkökohdat. Varmistakseen eläinten hyvinvoinnin teurastamoissaan HKScan aloitti yhteistyön ulkopuolisen eläinten käyttäytymisasiantuntijan kanssa. Lisäksi päätettiin videokameroiden asentamisesta teurastamoihin.

Konsernin hyvä tilanne eläintautien suhteen säilyi sekä sopimustuotannossa että omassa alkutuotannossa. Kaikissa HKScan-maissa antibioottien käyttö eläinten hoidossa on pysynyt eurooppalaista keskiarvoa pienempänä. Hormonien käyttö kasvun edistäjänä on esimerkiksi kielletty. Hyvä eläinten hoito ja eläintautien valvonta on tuottanut tulosta eläintautien torjunnassa. Afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estäminen sikatiloille on ollut yksi päätoimenpiteistä HKScanin tiloilla Baltiassa. HKScan on myös tehnyt paljon työtä ASF:n leviämisen ehkäisemiseksi Suomessa ja Ruotsissa.

Konserni mittaa jatkuvasti ympäristövaikutuksiaan ja tekee työtä niiden pienentämiseksi. Erityisesti kohteena ovat energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöt, jätevedet, vedenkäyttö, kemikaalien käyttö ja jätteiden käsittely. Vuonna 2015 HKScan käynnisti energiatehokkuushankkeen, jonka tavoitteena on vähentää energian käyttöä 10 prosentilla vuoden 2014 tasosta vuoteen 2017 mennessä liikevaihtoon suhteutettuna.

Materiaalitehokkuus, kuten eläinraaka-aineen kaikkien osien käyttö ja tuotantohävikin minimointi, oli myös painopisteenä vuonna 2015. HKScan on vähentänyt tuotantohävikin määrää tehostamalla tuotantoa. Konsernin tavoitteena on jatkaa resurssien kiertotaloushyötykäytön kehittämistä.

Lisäksi konserni on määritellyt soijan ja palmuöljyn raaka-aineiksi, joilla on merkittäviä sosiaalisia sekä ympäristövaikutuksia. Näiden raaka-aineiden vastuullinen tuotanto varmistetaan kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmillä, joita ovat Round Table on Responsible Soy (RTRS) soijan osalta ja Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) palmuöljyn osalta. Konserni on sitoutunut 100-prosenttisen vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön eläinten rehuissa ja aineksena vuoden 2018 loppuun mennessä ja Ruotsissa 2015 loppuun mennessä. Ruotsissa sitoumus täytettiin suunnitelmien mukaan sekä paikallisessa tuotannossa käytetyn rehun että tuontilihan osalta. Palmuöljyä käytetään ainoastaan hyvin pieninä määrinä vain joissain konsernin tuotteissa. Palmuöljyn määrää kaikissa tuotteissa kartoitetaan, jotta voidaan määritellä tarkat palmuöljymäärät ja varmistaa niiden sertifiointitaso. Tämä työ saadaan päätökseen vuoden 2016 aikana.

Lokakuussa 2015 konserni kertoi, että sen strateginen investointi uuteen siipikarjatuotantolaitokseen sijoittuu Raumalle. Yritysvastuunäkökohdat on otettu huomioon laitoksen suunnittelun alusta lähtien. Näihin kuuluvat ratkaisut eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi, bioturvallisuus liittyen eläintauteihin, elintarviketurvallisuus ja tuotelaatu sekä työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Investointi parantaa myös yleistä ympäristötehokkuutta ja mahdollistaa sivutuotevirtojen hyödyntämisen biotuotteissa. Lisäksi uudella tuotantolaitoksella on tulevaisuudessa merkittävät suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset.

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen valtuutukset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.4.2015 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014. Yhtiökokous päätti vuoden 2014 osingoksi 0,10 euroa osakkeelta sekä 0,39 euron ylimääräisestä osingosta.

Hallituksen jäsenet Niels Borup, Tero Hemmilä, Teija Andersen ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho. Hallituksen varajäsen Per Nilsson valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi varajäseneksi valittiin Marko Onnela.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti ja se kumoaa vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuudet hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhtiön omia A-osakkeita.

Hallitus ei käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia vuoden 2015 aikana. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 14.4.2015, ja ne ovat luettavissa myös yhtiön verkkosivuilla www.hkscan.com.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt 20.1.2016 alkaen: toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Samuli Eskola, Skandinavian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Göran Holm, Away from Home -liiketoiminnon johtaja Jukka Nikkinen, henkilöstöjohtaja Sari Suono, markkinointijohtaja Anne Mere sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka myös toimii konsernin johtoryhmän sihteerinä.

Muutoksia konsernin rakenteessa

HKScan Sweden myi 25 prosentin osuutensa Gotlands Slakteri AB:ssa ja Svensk Butikskött AB:ssa Svensk Butiksköttin pääomistajalle sekä myös 25 prosentin osuutensa Svensk Lantbrukstjänst AB:ssä Svenska Köttföretagenille ja yhden prosentin osuuden Konvex AB:lle vuoden 2015 lopussa.

Maaliskuussa konserni myi ydinliiketoimintaansa kuulumattomat liiketoiminnot: 80 prosenttia hautomoliiketoiminnoista Suomessa ja kananmunaliiketoiminnan Virossa. Heinäkuussa HKScan osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamo Oy:stä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2015 alussa ja lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 205,6 (176,5) miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 185,1 (158,8) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 20,6 (17,7) miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 17 320 850 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 87 878 712 euroa. Ylin noteeraus oli 6,26 euroa ja alin 3,24 euroa. Keskikurssi oli 5,07 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,81 euroa.

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2015 lopussa 12 558 (11 423) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 24,9 (20,1) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

Liputusilmoitukset

Yhtiö ei vastaanottanut liputusilmoituksia vuoden 2015 aikana.

Omat osakkeet

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2015 alussa ja lopussa yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo vuoden 2015 lopussa oli 4,01 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,92 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

1) Kannustinjärjestelmä ja sen ehdot vuosille 2013–2015 on kuvattu tarkemmin 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa.

2) Kannustinjärjestelmä vuodelle 2016 konsernin avainhenkilöille julkaistiin pörssitiedotteessa 18.12.2015. Järjestelmä kattaa yhden ansaintajakson, vuoden 2016. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) ja tulokseen/osake (EPS).

Ansaintajakson palkkiot maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina, ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuuden on tarkoitettu kattavan verot ja veroihin liittyvät kulut, jotka aiheutuvat avainhenkilöiden palkkioista. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Järjestelmä kattaa 37 henkilöä. Ansaintajaksoon perustuvat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.

Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2015 lopussa yhteensä 79 770 A-osaketta, mikä vastaa 0,14 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,05 prosenttia äänistä.

Henkilöstö

Vuonna 2015 HKScanin palveluksessa oli keskimäärin 7 437 (7 662) henkilöä.

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin seuraavasti:

20152014
Suomi2 8402 771
Baltia1 6961 769
Ruotsi2 1762 305
Tanska726817
Yhteensä7 4377 662

Vuoden lopussa henkilöstö jakautui markkina-alueittain seuraavasti:

31.12.201531.12.2014
Suomi2 6682 644
Baltia1 6051 766
Ruotsi2 0252 152
Tanska712765
Yhteensä7 0107 327

Oy Primula Ab:n konkurssipesän kanne hylättiin

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi 2.2.2015 tuomion asiassa Oy Primula Ab:n konkurssipesä vastaan HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) ja hylkäsi yhtiöitä vastaan nostetun vahingonkorvauskanteen perusteettomana. Asia koski vuosille 2009 ja 2010 ajoittuneita HK Ruokatalon ja Primulan välisiä alustavia selvityksiä Primulan Järvenpään tehtaan (Järvenpään Herkkutehdas Oy) mahdolliseen yhteistoimintaan liittyen. Tuomio on lopullinen ja sitova. Vahingonkorvauskanteen hylkäämisen lisäksi Varsinais-Suomen käräjäoikeus velvoitti Oy Primula Ab:n konkurssipesän korvaamaan HKScanin oikeudenkäyntikulut.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua. Lisäksi käynnissä olevat kehittämishankkeet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja odottamattomia ylimääräisiä kustannuksia.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.

Yhtiön hallinnointi

HKScanin hallituksen tarkastusvaliokunta on laatinut erillisen selvityksen konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys julkaistaan vuosikertomuksen osana sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com viikolla 11/2016.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Katsauskauden jälkeen, 20.1.2016, konsernin toimitusjohtaja Hannu Kottonen ja hallitus sopivat yhdessä, että Hannu Kottonen jättää tehtävänsä HKScan Oyj:n toimitusjohtajana edellä mainitusta päivästä alkaen. HKScan Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan sijainen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho.

Arvio vuodelle 2016

HKScan arvioi, että liikevoitto paranee vuodesta 2015.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina ja myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2016. Konsernin strategian toteuttaminen, jatkuvan parantamisen hankkeet sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 286,7 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Varsinainen yhtiökokous 2016

HKScan Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2016 klo 10.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä (Mannerheimintie 13). Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka viimeistään 1.4.2016 mennessä ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin.