Emoyhtiön tilipäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.–31.12.
(euroa)
Liite 2015 2014
Liikevaihto - -
Liiketoiminnan muut tuotot 1. 12 645 817,13 120 048 177,60
Materiaalit ja palvelut - -10 813,80
Henkilöstökulut 2. -10 457 922,74 -5 254 106,11
Poistot ja arvonalentumiset 3. -428 732,42 -410 695,17
Liiketoiminnan muut kulut 4. -13 874 006,22 -10 366 942,67
Liikevoitto -12 114 844,25 104 005 619,85
Rahoitustuotot ja -kulut 5. 21 841 420,92 16 041 038,39
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 9 726 576,67 120 046 658,24
Tilinpäätössiirrot 6. 2 225,00 -2 265,00
Tuloverot 7. 973 883,04 665 056,28
Tilikauden voitto/tappio 10 702 684,71 120 709 449,52