EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot
(tuhatta euroa)
1. Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä
20152014
Vuokratuotot11
Liiketoiminnan muut tuotot12 6285 732
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista17114 315
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä12 646120 048
Henkilöstö keskimäärin9940
2. Henkilöstökulut
20152014
Palkat ja palkkiot-8 475-4 501
Eläkekulut-1 400-707
Muut henkilösivukulut-583-46
Henkilöstökulut-10 458-5 254
Toimitusjohtajat ja toimitusjohtajan sijaiset997866
Hallituksen jäsenet297266
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut yhteensä1 2941 132
3. Poistot ja arvonalentumiset
20152014
Suunnitelman mukaiset poistot pysyvistä vastaavista ja liikearvosta-429-411
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-429-411
4. Liiketoiminnan muut kulut
20152014
Vuokrat-1 381-1 061
Käyttöom. luovutustappiot, aineelliset hyödykkeet yhteensä-1-1
Luovutustappiot pysyvistä vastaavista-1-1
Tilintarkastusmenot, varsinainen tilintarkastus-95-79
Tilintarkastusmenot, muut asiantuntijapalvelut-23-42
Tilintarkastusmenot-118-121
Vapaaehtoiset henkilöstökulut-2 076-1 021
Energia-84-88
Kunnossapito-39-34
Mainos-, markkinointi- ja edustuskulut-770-304
Palvelu-, tietohallinto- ja konttorikulut-5 783-4 951
Muut kulut-3 622-2 786
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä-13 874-10 367
5. Rahoitustuotot ja –kulut
20152014
Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä15 208-
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä-9 135
Tuotot osuuksista15 2089 135
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä16 24722 081
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä222
Korkotuotot muilta2651
Korkotuotot pitkäaikaisista pysyvien vastaavien sijoituksista16 27522 154
Muut rahoitustuotot muilta7 2463 834
Muut rahoitustuotot7 2463 834
Rahoitustuotot yhteensä38 73035 121
Rahoituskulut
Korkokulut saman konsernin yrityksille-36-359
Korkokulut muille-8 329-14 419
Korkokulut-8 365-14 778
Realisoitumattomat tappiot käypään arvoon arvostuksesta-4871 235
Muut rahoituskulut muille-8 036-5 538
Muut rahoituskulut-8 036-5 538
Rahoituskulut yhteensä-16 888-19 080
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä21 84116 041
6. Tilinpäätössiirrot
20152014
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)2-2
Tilinpäätössiirrot yhteensä2-2
7. Välittömät verot
20152014
Aikaisempien tilikausien verot-91-
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos1 105708
Muut välittömät verot-40-43
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta974665