EMOYHTIÖN TASEEN LIITETIEDOT

8. Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 2015 Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkä-
vaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 155 352 2 507
Lisäykset 120 32 152
Siirrot erien välillä - 277 277
Hankintameno 31.12. 2 275 661 2 936
Kertyneet poistot 1.1. -1 677 -181 -1 859
Tilikauden poisto -153 -91 -244
Kertyneet poistot 31.12. -1 830 -272 -2 103
Kirjanpitoarvo 31.12. 445 388 833
Aineettomat hyödykkeet 2014 Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkä-
vaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 908 352 2 260
Lisäykset 247 - 247
Hankintameno 31.12. 2 155 352 2 507
Kertyneet poistot 1.1. -1 533 -111 -1 645
Tilikauden poisto -144 -70 -214
Kertyneet poistot 31.12. -1 677 -181 -1 859
Kirjanpitoarvo 31.12. 478 171 648
Aineelliset hyödykkeet 2015 Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
Ennakko-
maksut
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 209 380 606 2 195
Lisäykset 65 - 1 438 1 503
Vähennykset -162 - - -162
Siirrot erien välillä 92 - -369 -277
Hankintameno 31.12. 1 204 380 1 675 3 259
Kertyneet poistot 1.1. -600 -349 0 -949
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 81 - - 81
Tilikauden poisto -167 -18 - -185
Kertyneet poistot 31.12. -686 -367 0 -1 053
Kirjanpitoarvo 31.12. 518 13 1 675 2 206
Aineelliset hyödykkeet 2014 Koneet
ja kalusto
Muut
aineelliset
Ennakko-
maksut
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 353 380 13 1 746
Lisäykset 24 - 593 617
Vähennykset -168 - - -168
Hankintameno 31.12. 1 209 380 606 2 195
Kertyneet poistot 1.1. -511 -329 0 -840
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 87 - - 87
Tilikauden poisto -176 -20 - -196
Kertyneet poistot 31.12. -600 -349 0 -949
Kirjanpitoarvo 31.12. 609 31 606 1 246
Sijoitukset 2015 Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet
osakkuus-
yhtiöissä
Saamiset
osakkuus-
yhtiöiltä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 290 737 148 47 16 290 948
Lisäykset 1 - - - 1
Hankintameno 31.12. 290 738 148 47 16 290 949
Kirjanpitoarvo 31.12. 290 738 148 47 16 290 949
Sijoitukset 2014 Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Osuudet
osakkuus-
yhtiöissä
Saamiset
osakkuus-
yhtiöiltä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 340 642 148 47 16 340 853
Lisäykset 14 542 - - - 14 542
Vähennykset -64 447 - - - -64 447
Hankintameno 31.12. 290 737 148 47 16 290 948
Kirjanpitoarvo 31.12. 290 737 148 47 16 290 948
Aineettomat hyödykkeet20152014
Aineettomat oikeudet445478
Muut pitkävaikutteiset menot388170
Aineettomat hyödykkeet833648
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto518609
Muut aineelliset hyödykkeet1331
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat1 675606
Aineelliset hyödykkeet2 2061 246
Sijoitukset
Osuudet saman kons. yrityksissä290 738290 737
Osuudet osakkuusyhtiöissä148148
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä4747
Muut osakkeet ja osuudet1616
Sijoitukset290 949290 948
Pysyvät vastaavat yhteensä293 988292 841