Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2015 alussa ja lopussa 66 820 528 euroa.Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa, eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 205,6 (176,5) miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 185,1 (158,8) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 20,6 (17,7) miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 17 320 850 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 87 878 712 euroa. Ylin noteeraus oli 6,26 euroa ja alin 3,24 euroa. Keskikurssi oli 5,07 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,81 euroa.

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2015 lopussa 12 558 (11 423) osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 24,9 (20,1) prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

Liputusilmoitukset

Yhtiö ei vastaanottanut liputusilmoituksia vuoden 2015 aikana.

Omat osakkeet

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2015 alussa ja lopussa yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo vuoden 2015 lopussa oli 4,01 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,92 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

1) Kannustinjärjestelmä ja sen ehdot vuosille 2013–2015 on kuvattu tarkemmin 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa.

2) Kannustinjärjestelmä vuodelle 2016 konsernin avainhenkilöille julkaistiin pörssitiedotteessa 18.12.2015. Järjestelmä kattaa yhden ansaintajakson, vuoden 2016. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu HKScan-konsernin käyttökatteeseen (EBITDA) ja tulokseen/osake (EPS).

Ansaintajakson palkkiot maksetaan osittain yhtiön A-sarjan osakkeina, ja osittain rahana seuraavasti: 50 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018. Rahaosuuden on tarkoitettu kattavan verot ja veroihin liittyvät kulut, jotka aiheutuvat avainhenkilöiden palkkioista. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Järjestelmä kattaa 37 henkilöä. Ansaintajaksoon perustuvat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 366 000 HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma.

Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2015 lopussa yhteensä 79 770 A-osaketta, mikä vastaa 0,14 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,05 prosenttia äänistä.

Sektorijakauma 31.12.2015
Osuus omistajista,
%
Osuus osakkeista,
%
Osuus äänistä,
%
Yritykset3,6442,7371,99
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset0,151,174,64
Julkisyhteisöt0,056,522,28
Kotitaloudet95,3020,737,24
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt0,603,681,29
Koko kansantalous99,7474,8387,43
Ulkomaat0,2612,6912,48
Kaikki yhteensä100,0087,5299,91
Yhteistilillä0,240,09
Omistusjakauma osakemäärän mukaan 31.12.2015
Osakkeiden määrä Omistajia kpl Omistajia % Osake-määrä kpl Osake-määrä % Äänimäärä kpl Äänimäärä %
1–100 3 203 24,85 165 914 0,30 165 914 0,11
101–500 4 910 38,08 1 404 499 2,55 1 404 499 0,89
501–1 000 2 115 16,49 1 640 801 2,98 1 640 801 1,04
1 001–5 000 1 937 16,52 4 247 197 7,72 4 247 197 2,69
5 001–10 000 222 2,24 1 588 790 2,89 1 588 790 1,01
10 001–50 000 132 1,36 2 734 437 4,97 2 734 437 1,74
50 001–100 000 16 0,20 1 055 464 1,92 1 055 464 0,67
100 001–500 000 13 0,16 4 220 646 7,67 4 220 646 2,68
500 001- 10 0,11 37 835 209 68,76 140 435 209 89,09
Yhteensä 12 558 100,00 54 892 957 99,76 157 492 957 99,92
joista hallintarekisteröityjä 8 6 733 390 12,24 6 733 390 4,27
Yhteistilillä 133 565 0,24 133 565 0,09
Liikkeeseenlaskettu määrä 55 026 522 100,00 157 626 522 100,00
20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2015
A-osake K-osake Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, %
1 LSO Osuuskunta 14 458 884 4 735 000 34,88 69,25
2 Sveriges Djurbönder Ek. För. 6 234 750 665 000 12,54 12,39
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 192 806 0 2,17 0,76
4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 142 830 0 2,08 0,73
5 HKScan Oyj 1 053 734 0 1,91 0,67
6 Tiiviste-Group OY 850 000 0 1,54 0,54
7 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 836 414 0 1,52 0,53
8 Apteekkien Eläkekassa 532 500 0 0,97 0,34
9 Valtion Eläkerahasto 500 000 0 0,91 0,32
10 Hisinger-Jägerskiöld Eva 500 000 0 0,91 0,32
11 Fim Fenno Sijoitusrahasto 461 015 0 0,84 0,29
12 Hallqvist AB 405 000 0 0,74 0,26
13 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 400 000 0 0,73 0,25
14 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 400 000 0 0,73 0,25
15 Petter ja Margit Forsströmin säätiö Karl ja Olivia Forsströmin muistolle 377 500 0 0,69 0,24
16 Suhonen Jyrki 220 312 0 0,40 0,14
17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 218 298 0 0,40 0,14
18 Gripenberg Jarl kuolinpesä 110 000 0 0,20 0,07
19 Tuloskiinteistöt Oy 110 000 0 0,20 0,07
20 Laihonen Sirpa 93 937 0 0,17 0,06
Muut osakkeenomistajat yhteensä 19 528 542 0 35,49 12,38
Kaikki osakkeet yhteensä 49 626 522 5 400 000 100,00 100,00