TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VAKAASTI MUUTOKSESSA

HKScanin vuosi 2015 oli strategian toteuttamisen vuosi. Veimme päätökseen lukuisia hankkeita, jotka viimeistelivät konsernin strategisen rakenneuudistuksen. Samaan aikaan siirryimme uuteen kannattavan kasvun strategiajaksoon toimintaympäristössä, jossa taloudellinen ja poliittinen epävarmuus lisääntyi ja vaikutti niin kuluttajien, vähittäiskaupan, teollisuuden kuin tuottajienkin toimintaedellytyksiin. Lisäksi teimme työtä sekä sisäisten että ulkoisten muutosten haastamina, mutta myös niiden innoittamina. Uskomme vakaasti, että vastuullisesti tuotetut, puhtaat pohjoismaiset tuotteet säilyttävät vahvan asemansa osana kuluttajien kokonaisvaltaista ja terveellistä ruokavaliota.

Vakuuttavan, yli satavuotisen historiansa aikana HKScan on käynyt läpi lukuisia muutoksia, joista osa on ollut strategisesti käänteentekeviä. Sellaisina näen myös vuodet 2012–2015, joiden uskon jäävän konsernin historiaan aikana, jolloin yritysostojen myötä syntyneestä pirstalaisesta yhtiöstä rakentui yksi, entistä yhtenäisempi konserni. Perusteelliset, ja yrityksen rakenteisiin sekä toimintatapoihin pureutuneet muutokset ovat luoneet vakaan perustan, jonka varaan konsernia on hyvä rakentaa ja kehittää edelleen ja joka antaa realistiset edellytykset kannattavaan kasvuun tähtääville toimenpiteille.

Vuonna 2015 talouden laskusuhdanne ja poliittinen epävarmuus heikensivät eurooppalaista kulutuskysyntää. Markkinat supistuivat aiemmista vuosista, mikä näkyi HKScanin kotimarkkinoista selvimmin Suomessa. Venäjän asettaman tuontikiellon myötä koko Eurooppa kärsi erityisesti sianlihan ylitarjonnasta. Ylitarjonnan seurauksena EU:n sisäiset tuontipaineet kasvoivat ja kuluttajahinnat laskivat. Baltian markkina-alueen haasteita lisäsi afrikkalaisen sikaruton leviäminen Virossa. Kattavat toimenpiteet eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi onnistuivat hyvin ja työ jatkuu edelleen.

Haasteista huolimatta onnistuimme parantamaan taloudellista tulostamme ja koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto supistui jonkin verran, mikä johtui osittain omista aktiivisista toimistamme kannattavuuden parantamiseksi. Myös valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevaihdon supistumiseen, ja loppuvuonna myös markkinoiden yleinen kehitys näkyi liikevaihdossa. Kaiken kaikkiaan HKScanin taloudellinen asema on vakaa ja rahoitusasema historiallisen hyvä, mikä mahdollistaa uuden strategiajakson mukaiset kehitys- ja investointitoimenpiteet.

HKSCANIN TALOUDELLINEN ASEMA ON VAKAA JA RAHOITUSASEMA HISTORIALLISEN HYVÄ, MIKÄ MAHDOLLISTAA STRATEGIAN MUKAISET KEHITYS- JA INVESTOINTITOIMENPITEET.

Yksi merkittävimmistä vahvuuksistamme ovat johtavat tuotebrändit kaikilla kotimarkkinoillamme. Konsernin vahvoja paikallisia brändejä tuettiin muun muassa uudistetulla mainonnan ja muun markkinoinnin konsepteilla sekä tuote- ja pakkausuudistuksilla. Ruotsalaisen Scan- ja suomalaisen HK-brändin markkinoinnissa hyödynnettiin konsernin lupausta pohjoismaisesta liha-alan asiantuntijuudesta. Markkina-asemamme säilyi vahvana kaikilla kotimarkkinoillamme.

Strategian toteuttaminen eteni ja otimme tärkeitä askelia kohti tavoitettamme kannattavasta kasvusta. Vahvistimme toimintaa lähimarkkinoillamme muun muassa Isossa-Britanniassa, jossa uudistimme tarjoomaamme. Aasian liiketoimintaamme palveleva myyntiyhtiö avattiin Hongkongiin. Vuoden 2014 lopulla perustetun Biotech-liiketoimintalinjan hyvä kehitys jatkui.

Strategian mukaisesti investoimme alueisiin, jotka tukevat selkeästi konsernin kasvutavoitteita. Päätimme viime vuonna HKScanin lähihistorian suurimmasta investointihankkeesta – siipikarjatuoteisiin erikoistuvan tuotantolaitoksen rakentamisesta Raumalle.

Kaksi edellisen strategiajakson aikana toteutettua onnistunutta tehostamisohjelmaa ovat vahvistaneet jatkuvan parantamisen kulttuuria, mikä näkyi toiminnan tehostumisena esimerkiksi tuotannossa ja tilaus-toimitusketjussa. Kehitämme työhyvinvointia ja henkilöstön sitoutumista keskittymällä kolmeen osa-alueeseen: johtajuuteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä entistä yhtenäisempään yrityskulttuuriin. Konserninlaajuisen työntekijöiden sitoutumista mittaavan tutkimuksen tulosten pohjalta tehtyjä toimenpidesuunnitelmia edistettiin kuluneen vuoden aikana. Lisäksi käynnistimme johdolle ja asiantuntijoille suunnatun koulutusohjelman vahvistaaksemme johtamisvalmiuksia ja syventämällä ammatillista osaamista.

Tänään, vuonna 2016 ruoka ja ruuanlaitto kiinnostavat yhä useampia kuluttajia, ja vaihtuvat ruokatrendit inspiroivat niin mediaa, alan toimijoita kuin kuluttajiakin. HKScanilla on vahva asema viedä ruokakulttuuria ja -perinteitä eteenpäin. Tuotetarjoomamme on laaja ja olemme tunnustettuja pohjoismaisina liha-alan asiantuntijoina.

Taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta tunnistamme liiketoimintaympäristössä useita positiivisia suuntauksia ja markkina-ajureita, jotka tukevat vakaata etenemistämme strategian toteuttamisessa. Lihan maailmanlaajuinen kulutus lisääntyy edelleen tasaisesti, kun kuluttajien ostovoima vahvistuu kehittyvillä markkinoilla. Siipikarjatuotteiden kysyntä kasvaa entisestään, ja arkea helpottavat valmisruuat ja puolivalmisteet ovat yhä suositumpia.

Vastuullisuuden merkitys korostuu, mikä vahvistaa HKScanin asemaa myös kotimarkkinoiden ulkopuolella. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on HKScanin strategian kulmakiviä. Vastuullisuus toteutuu konsernin operatiivisessa toiminnassa kestävän kehityksen kaikilla osa-alueilla ja sitä kehitetään systemaattisesti HKScanin vastuullisuusohjelman mukaisesti.

HKScanin henkilöstön ja johdon kyky viedä läpi tavoitteiden mukaiset toimenpiteet sisäisen rakenne- ja kulttuurimuutoksen keskellä samaan aikaan kun liiketoimintaympäristö on lisännyt tekemisen vaikeuskerrointa merkittävästi, ovat mielestäni vahva peruste luottaa siihen, että HKScanin strategian toteutus jatkuu menestyksekkäästi myös vuonna 2016. Etenemme tänä vuonna optimistisesti ja vakaasti kehittämisen ja suorituskyvyn parantamisen tiellä.

ETENEMME VUONNA 2016 OPTIMISTISESTI JA VAKAASTI KEHITTÄMISEN JA SUORITUSKYVYN PARANTAMISEN TIELLÄ.

Kiitän HKScanin henkilöstöä lämpimästi ansiokkaasta työstä ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. Samalla kiitän kaikkia kuluttajia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita, tuottajia ja omistajia, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssamme, jakaneet muutostentäyteisen arkemme ja auttaneet meitä saavuttamaan yhteisiä tavoitteitamme. Nyt jos koskaan meidän on tärkeää jatkaa yhteistyötä ja siten varmistaa kotimarkkinoidemme kilpailukyky, vastuullisesti tuotetun pohjoismaisen ruuan asema ja menestys niin koti- kuin vientimarkkinoillakin.

Turku, 7.3. 2016

Aki Laiho

HKScanin toimitusjohtajan sijainen 20.1.2016 alkaen,
tuotanto- ja teknologiajohtaja (COO)
HKScan Oyj