Strategia

KANNATTAVAAN KASVUUN

HKScan käynnisti kannattavan kasvun strategian toteuttamisen suunnitellusti vuonna 2015. Lisäksi jatkoimme toiminnan tehostamista sekä tuotanto- ja yhtiörakenteen yhtenäistämistä. Viime vuosina tehdyn rakennemuutostyön myötä HKScan on nyt aiempaa yhtenäisempi konserni, mikä oli yksi päättyneen strategiajakson (2012–2015) päätavoitteista.

Toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä olivat mm. seuraavat: Tanskassa teollisia toimintoja keskitettiin, päällekkäisyyksiä purettiin, tuotantotehokkuutta parannettiin ja organisaatiota kehitettiin vastaamaan uuden strategiajakson tavoitteisiin. Suomessa, Ruotsissa ja Virossa HKScan myi ydinliiketoimintaansa kuulumattomia liiketoimintoja, mikä tuki keskittymistä konsernin perustehtäviin ja selkeytti konsernirakennetta entisestään.

ENTISTÄ YHTENÄISEMPI JA TEHOKKAAMPI KONSERNI

Yksi päättyneen strategiakauden painopistealueista, niin kutsutuista ”pakkovoitoista” oli Pääomarakenteen vahvistaminen, missä onnistuttiin hyvin. Konsernin tase on nyt vahva, mikä antaa mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa. Muita painopistealueita olivat Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen, Operatiivisen tehokkuuden parantaminen sekä Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan aktiivinen johtaminen. Työ kaikkien edellä mainittujen painopistealueiden vahvistamiseksi eteni suunnitellusti. Brändiarvon ja kysynnän kehittämistä ja tehokkuuden parantamista jatketaan myös nykyisellä strategiakaudella.

Edellisen strategiajakson aikana muodostetut liiketoiminnot sekä koko konsernia palvelevat tukitoiminnot kehittivät toimintaansa hyvin. Aiempaa yhdenmukaisemmat toimintatavat ja prosessit, yhtenäistyvä yrityskulttuuri sekä aiempaa parempi toiminnallinen tehokkuus ja vahva tase antavat hyvän pohjan kannattavan kasvun tavoitteen saavuttamiseksi.

KASVUA BRÄNDITUOTTEISTA

Vuonna 2014 uudistetun strategiansa mukaisesti HKScan keskittyy tällä strategiajaksolla (2015–2018) kehittämään toimintaansa entistä myynti- ja markkinointilähtöisempään suuntaan. Painopisteinä ovat korkean jalostusarvon ja brändituotteiden kehittäminen, jatkuva parantaminen sekä innovatiiviset tavat vastata asiakkaiden ja kuluttajien odotuksiin.

Innovaatiotyön, tuotekategorioiden aktiivisen kehittämisen ja brändimarkkinoinnin merkitys kasvaa entisestään. Investoinnit strategian toteuttamiseksi kohdistetaan erityisesti lihan arvoketjun loppuosaan lähemmäksi asiakkaita ja kuluttajia.

HKScan keskittyy tällä strategiajaksolla kehittämään toimintaansa entistä myynti- ja markkinointilähtöisempään suuntaan.

Toimintaympäristön tuomista haasteista huolimatta HKScan käynnisti uuden kannattavan kasvun strategian toteuttamisen määrätietoisesti. Kuluneen vuoden aikana HKScan vahvisti Raumalle rakennettavan siipikarjatuotantolaitoksen uusinvestoinnin ja osti 50 prosentin osuuden nautateurastamo Paimion Teurastamo Oy:stä. Kysyntälähtöinen vientitoiminta laajeni ja konsernin Aasian liiketoiminnot avattiin virallisesti Hongkongissa. Vuoden 2014 lopulla perustetun Biotech-liiketoimintalinjan hyvä kehitys jatkui. Lisää aiheesta voit lukea toimitusjohtajan katsauksesta.

STRATEGISET VAHVUUDET

HKScan tunnistaa toimintaympäristönsä haasteet ja niiden mahdolliset vaikutukset strategian toteuttamiseen. Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus, viennin rajoitteet sekä muutokset kuluttajien arvotrendeissä voivat vaikeuttaa kasvukehitystä lyhyellä aikavälillä. Huomioimme toimialaan kohdistuvat riskit ja minimoimme niiden vaikutuksia aktiivisesti omalla toiminnallamme ja hyödynnämme omia vahvuuksiamme kilpailuetuna.

HKScanin strategian toteuttamista tukevat vahva tase, johtava markkina-asema kaikilla kotimarkkinoilla, vahvat brändit, liha-alan ylivertainen asiantuntijuus sekä erinomaisen maantieteellisen sijainnin tuomat synergiat.

Käynnissä olevat kannattavuutta parantavat toimet sekä useat markkina-ajurit edistävät HKScanin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Esimerkkejä tällaisista ajureista ovat lihan kulutuksen maailmanlaajuinen kasvu, vastuullisesti tuotetun ja puhtaan pohjoismaisen lihan arvostuksen nousu ja elämäntapatrendit, jotka kasvattavat lisäarvotuotteiden kysyntää entisestään.

TRUST, TEAM, IMPROVE

Toteutamme strategiaamme konsernin mission – Nordic Meat Experts –, brändilupauksen ja arvojen – Trust, Team, Improve – mukaisesti. HKScan on johtava pohjoismainen liha-asiantuntija, jolla on yli satavuotinen kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja laadukkaan raaka-aineen tuotteistamisesta. Tarjoomaamme sisältyy lupaus maistuvasta ruuasta sekä pohjoismaisesta puhtaudesta, laadusta ja vastuusta. Lupaus koskee jokaista vaihetta lihan arvoketjussa ja jokaista prosessiin osallistuvaa henkilöä – pellolta pöytään asti.